Geplaatst op: 12-01-2024
Auteur: Peter Bekkering
NRIT
Publicatie: R&T 2023-5

Eerste PD-kandidaten domein Leisure, Tourism & Hospitality van start

“De sector heeft behoefte aan onderzoekers die een thema beetpakken”

Eerste PD-kandidaten domein Leisure, Tourism & Hospitality van start

Op 2 oktober vond op De Haagse Hogeschool in aanwezigheid van demissionair minister van OCW Robbert Dijkgraaf de officiële start plaats van de pilot Professional Doctorate. Inmiddels zijn achttien kandidaten begonnen aan een traject, waarmee ze in het hbo kunnen doorgroeien tot het hoogste onderwijsniveau. Onder hen zijn ook vier kandidaten van het domein Leisure, Tourism & Hospitality: Peter van der Aalst, Samantha Boom, Roos Gerritsma en Judith Ogink. R&T stelt ze voor.

Peter Bekkering
Foto’s: BUas, Inholland, NHL Stenden

Het belang van een PD

In een interview op de PD-website (https://www.professionaldoctorate.nl/stories/) vertelt Jos van der Sterren, trekker van de PD voor het domein Leisure, Tourism & Hospitality (LTH) en in het dagelijks leven werkzaam bij de Breda University of Applied Sciences, waarom een PD voor het domein Leisure, Tourism & Hospitality belangrijk is: "Als je kijkt naar toekomstbestendigheid – een kernbegrip in de PD – is het een sector die veel toekomstgerichte vraagstukken op zijn bord heeft liggen. Die vraagstukken niet zijn op te lossen op de klassieke manier met bachelors en masters. De sector heeft namelijk behoefte aan onderzoekers die een thema beetpakken waarmee ze een aantal jaren aan de slag gaan aan de hand van concrete praktijkgerichte vraagstukken. De masterperiode is daarvoor te kort, bovendien zit de industrie bij die trajecten niet aan tafel. Ze zijn wel opdrachtgever, maar doen niet mee bij de uitwerking van de vraagstukken. Bij de PD daarentegen is dat juist wel het geval.”

Van der Sterren wijst erop dat het gastvrijheidsdomein, in tegenstelling tot veel andere sectoren, gedomineerd wordt door het MKB. "De hierboven geschetste vraagstukken zijn zo groot en complex dat de MKB-bedrijven die zelf niet op kunnen oplossen. Hetzelfde geldt voor de brancheorganisaties die hen vertegenwoordigen zoals de ANVR, HISWA-RECRON en Koninklijke Horeca Nederland. Ook die zijn niet bij machte om zulke vraagstukken serieus aan te pakken vanwege een gebrek aan kennis. Daarom komt voor het gastvrijheidsdomein de PD als geroepen.”

Menno Stokman, directeur van het Centre of Expertise Leisure, Tourism & Hospitality (CELTH) vult aan: "In Nederland hebben we geen universitaire opleidingen die in het LTH-domein actief zijn. In onze branche moeten hbo’s voor een PhD altijd samenwerken met andere disciplines op universiteiten. Tegelijkertijd is het zo dat we als hogescholen in het LTH-domein wel een sterk onderwijs- en onderzoeksaanbod hebben. We zijn dus goed georganiseerd op de inhoud. Met de PD kunnen we daar nu een extra laag aan toevoegen door op EQM-niveau acht goed onderzoek te faciliteren, maar wel met een praktischere insteek dan bij de PhD.”

Van der Sterren wijst op het onderscheid tussen PhD en PD. "Wij omschrijven de PD als interveniëren in complexe praktijken. Dit betekent dat je op basis van onderzoek praktijkgerichte interventies doet. Je gaat testen, leren van interventies en vervolgens waar mogelijk opschalen zodat het voor een industrie, sector of maatschappij iets gaat betekenen. Daarom hebben we bij de PD ook vier rollen gedefinieerd. Je wordt geacht professional, researcher, innovator maar ook change agent te zijn. Een PD is daarmee misschien wel moeilijker den een PhD: je moet namelijk niet alleen de methodische kant laten zien, maar ook de uitvoeringskant.”

Peter van der Aalst

Titel onderzoek:
Utilising urban culture to develop future-proof cities, Breda University of Applied Sciences (BUas)

Onderwerp
Van der Aalst wil in zijn PD onderzoeken hoe urban culture kan bijdragen aan de ontwikkeling van toekomstbestendige steden. "Urban culture (breaking, skateboarden, graffiti, etc.) is een samengaan van cultuur, sport en leefstijlen, dat zich ‘op straat‘ ontwikkeld heeft en dat inmiddels verschuift naar de formele beleidsterreinen van steden. Steden investeren in urban culture in de hoop om onder andere economische waarde, verhoogde aantrekkelijkheid voor inwoners en bezoekers, sociale cohesie, inclusie en gezondheidsvoordelen te genereren, maar er is eigenlijk weinig bekend over het effect van die investeringen en over wat er wel en niet werkt. Daarom wil ik onderzoeken hoe urban culture het best kan worden georganiseerd en gefaciliteerd om duurzame waarde voor de ontwikkeling van een stad en voor álle betrokken partijen te creëren, zodat de beschikbare middelen op een efficiënte en effectieve wijze ingezet worden.”

Persoonlijke motivatie
Van der Aalst is al zijn hele loopbaan enorm gefascineerd door de vraag hoe informele stedelijke communities kunnen bijdragen aan de veerkracht en ontwikkeling van een stad. "Ik geloof dat steden goed voor hun ‘creatieve humuslaag’ moeten zorgen, want als die opdroogt dan droogt op termijn de sprankeling en verandercapaciteit van een stad op. Een stad wordt dan saai en onaantrekkelijk, juist ook voor jongere doelgroepen. Daarnaast sluit dit project perfect aan bij mijn verdere professionele ontwikkeling, met één been in de praktijk en één been in een kennisinstelling.”

Probleem oplossen
Volgens Van der Aalst zijn beleidsterreinen die met urban culture verbonden zijn bijna altijd onafhankelijk van elkaar georganiseerd binnen gemeentelijke organisaties. Er ontbreekt een holistische kijk op cultuur-, sport- en jongerenbeleid. Een andere uitdaging volgens Van der Aalst is de afstand tussen de informele wereld van urban culture en de formele wereld van de ambtenarij. "De uitdaging is om een balans te vinden tussen het waarborgen van aan de ene kant de vrijheid en creativiteit binnen urban culture scenes en aan de andere kant de geldende formele regels binnen beleidsgebieden. Wederzijds onbegrip, verlies van intrinsieke waarde, interesse en betrokkenheid, en minder effectief beleid zijn risico’s die op de loer liggen.”

Van der Aalst ziet dat urban culture en cultuur in het algemeen regelmatig worden ingezet als middel om gebieden nieuwe waarde te geven. Uiteindelijk worden de creatieven echter vaak verdreven als het gebied herontwikkeld is en in waarde is gestegen. "Dit proces van gentrificatie kan ertoe leiden dat steden hun unieke en kenmerkende karakter verliezen en minder interessant worden voor jongeren en nieuwe doelgroepen.Met de inzichten uit dit PD traject wil ik bijdragen aan processen van voor alle betrokken partijen waardevolle placemaking en aan beleid op het gebied van urban culture, jongeren, cultuur en sport, zodat steden beter in staat zijn om de uitdagingen waar zij voor staan het hoofd te bieden. Met behoud van ‘de ziel’ van de urban culture communities.”

Waarom PD-traject
Van der Aalst heeft voor een PD-traject gekozen omdat het in en met de praktijk samenwerken aan kennisontwikkeling hem erg aanspreekt. "Het past bij de persoon die ik ben en de ervaring en netwerken die ik heb. Ik vind het uitdagend en tof om van de pilotgroep deel uit te maken, ik houd van pionieren.”

Het volledige interview met Peter van der Aalst leest u op https://www.professionaldoctorate.nl/trajecten.

Samantha Boom

Titel onderzoek:
Gender barriers; Is the Dutch hospitality industry inhospitable towards its women employees?, Breda University of Applied Sciences (BUas)

Onderwerp
Het onderwerp van Boom is genderbarrières binnen de Nederlandse hotellerie. Ze licht toe: "De hotelindustrie is een specifiek interessante casus voor dit onderwerp, omdat traditionele waardes erg diepgeworteld zitten in veel (internationale) ketens. Het is een industrie van flexibele diensten, lage lonen en flexibiliteit in werklocaties. Voornamelijk de carrièreprogressie van vrouwen stagneert, hoofdzakelijk in posities tussen senior en topmanagement. In mijn onderzoek wil ik in beeld brengen tegen welke barrières vrouwen aanlopen en wat hotelketens kunnen doen om deze barrières al dan niet weg te nemen.”

Persoonlijke motivatie
Boom was al toen ze in 2021 zwanger was bezig met het onderwerp: "Ik kreeg vaak vragen over mijn carrièreplannen, of ik minder zou gaan werken en of ik nog wel een PD zou gaan doen nu dat ik een kind kreeg. Mijn toenmalige partner kreeg deze vragen niet.” Boom vond dat frustrerend en bedacht zich dat andere vrouwen deze vragen ook kregen.

Navraag leerde Boom dat er een groep vrouwelijke studenten op de academie rondliep die nu al denken dat ze geen managementpositie zullen behalen, omdat ze ooit moeder willen worden. "Na deze uitkomsten bedacht ik mij dat ik geen les meer kan geven, wetende dat dit is wat onze studenten denken, zonder hier iets aan te doen. Dit leidde tot mijn initiële motivatie voor dit traject. Daarnaast is mijn zoontje Noah mijn grootste motivatie, in alles wat ik doe.”

Probleem oplossen
Boom hoopt dat haar PD-traject meer inzichten oplevert in de genderbarrières die vrouwen in de Nederlandse hotellerie ervaren. "Ik hoop dat deze barrières door interventies verminderen en dat er zo meer kansen voor vrouwen worden gecreëerd.”

Waarom PD-traject
Boom speelde al langer met het idee van een promotietraject: "Mijn onderzoeksplan leent zich echter een heel stuk meer voor een PD traject dan voor een PhD traject. Het ontwikkelen van een portfolio ligt mij persoonlijk ook meer dan het schrijven van een eindscriptie of meerdere artikelen.”

Het volledige interview met Samantha Boom leest u op https://www.professionaldoctorate.nl/trajecten.

Roos Gerritsma

Titel onderzoek:
Regenerative urban tourism principles and practices as possible pathways for community capacity-building, Hogeschool Inholland

Onderwerp
Het onderwerp van Gerritsma is stedelijke vormen van regeneratief toerisme. Daarbij vraagt ze zich eerst af wat we eronder verstaan en vervolgens hoe we het kunnen inzetten ten behoeve van de lokale gemeenschap (community capacity building) via een lab setting (het Urban Leisure & Tourism Lab in Amsterdam). Vervolgens onderzoekt ze op welke wijze we de impact ervan kunnen aantonen. Gerritsma legt uit hoe de vraagarticulatie is gevormd: "Dit is gedaan in samenwerking met de Gemeente Amsterdam en de DMO amsterdam&partners. Het lokale netwerk bestaande uit bewoners (van expat tot actievoerder), ondernemers, beleidsmakers, bezoekers en onze labstudenten wordt hierbij betrokken, inclusief het besef van wat ten goede kan komen voor de lokale biodiversiteit.”

Persoonlijke motivatie
De persoonlijke motivatie van Gerritsma komt voor uit haar blijvende fascinatie hoe onze steden wereldwijd veranderen, mede door het toerisme en in brede zin: mobiliteit. "Ik stel me vragen als: hoe ziet de toekomst van de stad eruit wanneer steeds meer mensen er tijdelijk verblijven? Wat doet dat met de sociale cohesie, zeggenschap/agency en met het veranderende leisure-aanbod? Door me te richten op één stad, kom ik niet alleen veel te weten over die locatie, maar ook over zoveel andere steden om ons heen. Ik vind het stimulerend te weten dat met mij nog zoveel anderen zich bezighouden met vergelijkbare vragen en we hier gezamenlijk meer inzicht in proberen te krijgen.”

Probleem oplossen
Gerritsma hoopt samen met de betrokkenen meer te weten te komen over de hoe-vraag: "Hoe ontwerp je met elkaar een stad waarbij vormen van regeneratief toerisme kunnen werken als een strategie voor positieve verandering? Welke co-design vormen kunnen daarbij worden ingezet? Momenteel werk ik met anderen aan een interventie waarbij lokale verhalen, statushouders als nieuwe bewoners van Amsterdam Noord, tourguides en studenten samen gaan werken. Zou dit inderdaad een win-win ‘oplossing’ zijn? Ik hoop het over een paar jaar te kunnen vertellen.”

Waarom PD-traject
Gerritsma verwoordt duidelijk wat haar aanspreekt bij het PD-traject: "Bij een PhD had ik altijd het gevoel: hoe ga ik dat nou ‘erbij’ doen naast mijn werk? Toen ik las over het PD-traject had ik voor het eerst het idee: ja, dat is nu precies wat ik zoek. Bij een PD breng ik mijn professionele ervaring en kennis in én kan ik er ontwerp-onderzoek naar doen.”

Het volledige interview met Roos Gerritsma leest u op https://www.professionaldoctorate.nl/trajecten.

Judith Ogink

Titel onderzoek:
The Plastic Soup Experience – Influencing litter behavior by a circular solution made of recycled littered plastic, NHL Stenden Hogeschool

Onderwerp
Het onderwerp van Ogink gaat over het verminderen van de plastic vervuiling door aan de ene kant het gedrag rondom plastic te begrijpen en te beïnvloeden en aan de andere kant de waarde van het plastic afval te verhogen door er een product van te maken. Ze licht de aanpak toe: "Ik onderzoek het gedrag van gasten van hotels rondom plastic, de eigenschappen van gejut plastic en de mogelijkheid om dit plastic toe te passen in een product voor hotels. Vervolgens onderzoek ik de invloed van een dergelijk product op het plastic gerelateerd gedrag van gasten.”

Persoonlijke motivatie
Bij Ogink loopt het werken met plastic als een rode draad door haar leven. "Tijdens mijn studie was ik benieuwd naar wat de mogelijkheden met plastic zijn, tijdens mijn werk als product development engineer paste ik het toe bij product ontwerpen en nu als onderzoeker wil ik de schadelijke effecten van plastic voorkomen.” In haar vrije tijd is Ogink graag buiten in de natuur: de bergen, de bossen, het strand. Ze ziet de impact van het bezoek van prachtige plekken, waaronder (zwerf) afval. "Het intrigeert mij, dat juist door het bezoeken en genieten van betekenisvolle bestemmingen, deze locaties schade wordt toegebracht.” Ogink ziet dat de LTH-sector zowel lijdt onder als bijdraagt aan plastic zwerfafval en op zoek is naar oplossingen. "Met mijn ervaring met plastic en mijn bewondering voor de natuur spreekt dat me aan en draag ik daar graag aan bij.”

Probleem oplossen
Ogink is duidelijk over het probleem dat ze met haar PD-traject gaat oplossen: "Plastic zwerfafval op toeristische plekken, toepassingsmogelijkheden van gejut plastic uit zee en van stranden.”

Waarom PD-traject
Ogink koos voor het PD-traject omdat het haar een goede stap lijkt om haar onderzoek richting te geven als docent/onderzoeker bij de hogeschool. "Bovendien past een praktijkgericht vraagstuk en de praktijkgerichte aanpak bij mij. Ik benut daarnaast graag deze unieke kans om mee te doen aan de ontwikkeling van het PD-traject en daarmee de ontwikkeling van het hbo-onderwijs.”

Het volledige interview met Judith Ogink leest u op https://www.professionaldoctorate.nl/trajecten.

Aan de PD-pilot in het domein Leisure, Tourism & Hospitality nemen zeven hogescholen deel:

  • Breda University of Applied Sciences (BUas)
  • Hogeschool Inholland
  • De Haagse Hogeschool
  • NHL Stenden Hogeschool
  • Hogeschool Saxion
  • Zuyd Hogeschool
  • HZ University of Applied Sciences
Trefwoorden: Celth, onderzoek, professional doctorate, arbeidsmarkt, duurzaam toerisme, regeneratief toerisme, plastic, leisure, stedelijk toerisme

CELTH
 


||| Nieuws |||

24/06/24
Meer weten over klimaatrisico's, impact of bewonersbetrokkenheid? CELTH komt met drie nieuwe onderzoeken!
Het Centre of Expertise Leisure, Tourism & Hospitality (CELTH) heeft de afgelopen week maar liefst drie nieuwe onderzoeken gepubliceerd. Zo brachten ze de klimaatrisico’s van Nederlandse reisorganisaties in kaart, onderzochten hoe ze bewoners beter bij toerisme(beleid) kunnen betrekken en ontwikkelden ze een impact label voor vakantiehuizen in de natuur.
18/03/24
Lidstaten willen toerisme hoog op de agenda van de nieuwe Europese Commissie
Toerisme blijft in Europa hoog op de politieke agenda staan. De huidige Europese Commissie zal na de verkiezingen haar uiterste best doen toerisme op EU-niveau goed op de agenda te houden.
30/01/24
PD-kandidaat: Kansen voor hotels door CSRD
In het Professional Doctorate voor Leisure, Tourism & Hospitality traject is Armand Odekerken ingestapt. Odekerken onderzoekt hoe verschillende hotelketens duurzaamheidsstrategieën kunnen ontwikkelen en implementeren die voldoen aan de wetgeving over Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).
11/01/24
Vier nieuwe projecten van CELTH
De onderzoekers van CELTH zijn samen met werkveldpartners met maar liefst vier nieuwe projecten gestart. De projecten richten zich op een bewonersprofijt en -betrokkenheid, een eerlijker verdeling van de voordelen van toerisme en een rankingsystematiek voor duurzame prestaties van natuurhuisjes.
23/10/23
Forumdiscussie: Ensut Screw Up - Leisure in Stedelijke Gebiedsontwikkeling
Het Expertise Network Sustainable Urban Tourism (ENSUT), Sweco en J2Leisure organiseerden met ondersteuning van CELTH en ABN AMRO een interessante paneldiscussie over leisure en stedelijke gebiedsontwikkeling.
09/10/23
NRIT interviews experts arbeidsmarkt en vakantieparken
Dinsdag 14 november 11.00 uur, Dubbelinterview NRIT Media met Jeffrey Belt (adjunct-directeur HISWA-RECRON) en Simone Romijn (Kenniscentrum CELTH) over de arbeidsmarkt en human capital. Woensdag 15 november 11.00 Dubbelinterview NRIT met Klaas van Erp en Jappe Eggink (Maas recreatie bedrijfsmakelaardij) over vakantieparken, trends en de kracht van vastgoed.
30/06/23
Sector tekent Hospitality Pact
Organisaties uit de gastvrijheid- en vrijetijdssector slaan de handen ineen. Vandaag lanceren zij het Hospitality Pact. Het doel van dit Pact is om met elkaar samen te werken aan duurzame oplossingen voor de arbeidsmarktuitdagingen van vandaag en morgen.
26/04/23
Internationale conferentie over consumentengedrag in toerisme naar Nederland
De Breda University of Applied Sciences heeft een toonaangevende internationale conferentie binnengehaald. De vijftiende editie van het jaarlijkse Consumer Behaviour in Tourism Symposium (CBTS) is van 31 mei tot 2 juni 2023 in Breda.

||| Agenda |||

Momenteel geen berichten aanwezig.