Kennisbank
Kennisbank

Vrijetijdstudies:Vrijetijdstudies
is het enige Nederlandstalige (semi-)wetenschappelijke tijdschrift gericht op de vrijetijdssector, waarin onderzoeksuitkomsten en beleidsvoornemens over verschillende deelvelden van de vrije tijd - sport, recreatie, toerisme, media, vrijwilligerswerk, ruimte- en tijdgebruik - met elkaar in verband worden gebracht en in samenhang worden geanalyseerd. Wilt u publiceren in Vrijetijdstudies? Klik dan hier voor meer informatie. Vrijetijdstudies ontvangen? Klik dan hier.

In Vrijetijdstudies:

24/01/22   ·
Exclusief voor leden
Gaan we (nog steeds) te ver?
De nauwe relatie van toerisme met onze leefomgeving in brede zin, zoals vorig jaar ook verduidelijkt in het rapport Waardevol Toerisme (RLI, 2019), vraagt om een grondige herbezinning en politieke afweging van de rol die toerisme in onze samenleving kan en moet spelen. Niet in de laatste plaats omdat – als de relatie met COVID-19 eenmaal naar de achtergrond verdwijnt – nieuwe – en nog grotere - uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld klimaatverandering en biodiversiteit al onze aandacht zullen vragen (Van der Duim, 2020). Nu is deze oproep tot herbezinning niet nieuw. Al in de 70-er jaren van de vorige eeuw werd internationaal aandacht besteed aan de mogelijke gevolgen van toerisme voor onze leefomgeving, zoals in het befaamde boek The Golden Hordes van Turner en Ash (1975). In Nederland startte in de 80-er jaren een discussie over duurzaam toerisme. In de afgelopen 40 jaar hebben reisorganisaties, overheden, maatschappelijke organisaties (hier verder aangeduid als ngo’s) en onderwijs en wetenschap zich – veelal gezamenlijk en met soms met meer, soms met minder succes – gebogen over de mogelijkheden tot verduurzaming van de toeristische sector. Dit artikel – onderdeel van een project om de geschiedenis van 40 jaar duurzaam toerisme in Nederland vast te leggen – maakt de balans op door middel van een overzicht van de belangrijkste projecten en activiteiten van de Nederlandse reisindustrie in de afgelopen 40 jaar. De nadruk ligt daarbij op uitgaand toerisme en de rol van de ANVR.
24/11/21   ·
Scriptie uitgelicht: Een onderzoek naar het vrijetijdsgedrag en belang van vrijetijd onder hbo-studenten gedurende de COVID-19 uitbraak
Een Gebalanceerde Vrijetijdskwestie: Een onderzoek naar het vrijetijdsgedrag en belang van vr...
24/11/21 · Leisure | Lees meer
24/11/21   ·
Exclusief voor leden
Duurzaam toerisme: Een moment van stilstand brengt duurzaam toerisme verder
De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor duurzaam toerisme en het onderwerp heeft sinds de coronacrisis een vlucht genomen. Gemeentes denken met stakeholders na over een duurzaam herstel van het toerisme, of beter gezegd: de bezoekerseconomie. Afgelopen jaar heb ik onderzoek gedaan naar het huidige duurzaam toeristisch beleid in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. Drie grote steden in Nederland waar toerisme van grote toegevoegde waarde is. Elk stad heeft zijn eigen aandachtspunten, maar tegelijkertijd kan er veel geleerd worden van elkaar. Hoe is het gesteld met het duurzaam toerisme in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam? En welke lessen zijn er te trekken voor andere steden en bestemmingen?
24/11/21   ·
Boekbespreking: Positive Sociology of Leisure Contemporary Perspectives
Boekbespreking door Anke Arts Het Engelstalige boek is een verzameling van in totaal 17 we...
24/11/21 · Leisure | Lees meer
22/11/21   ·
De inspiratie van …. Een drieluik
De inspiratie van Saskia Jacobs Leeftijd: 25 jaar Studeert: Master of Science Leisure and...
22/11/21 · | Lees meer
21/11/21   ·
Exclusief voor leden
Hoe ga je als jongere om met de steeds veranderende spelregels?
Jongerenwerk. Het omvat vrijetijdsactiviteiten, voorzieningen en houvast. Het vindt plaats in de wijk en op straat, op speciaal ingerichte locaties, maar ook in sporthallen, cultuurcentra en ook steeds meer online. De focus is sport, bewegen, ontmoeten en cultuur (zoals muziek). Jongeren worden begeleid, maken contact en kunnen zich ontwikkelen. Jongerenwerk werkt samen met scholen, sport- en cultuurorganisaties, maar ook met jeugdhulp en politie of wijkteams. Het doel is signaleren, activeren en verbinden vanuit een laagdrempelige setting (Metz, 2013).
21/11/21 · Onderzoek | Lees meer
21/11/21   ·
Exclusief voor leden
Project #DatMeenJeNiet: samen met jongeren tegen online discriminatie
Het is geen nieuws dat jongeren een groot deel van hun (vrije) tijd online spenderen. Volgens de laatste cijfers gebruikt bijna honderd procent van deze groep diverse sociale media, zoals WhatsApp, Instagram, TikTok en Facebook. Behalve dat internet een plaats is om elkaar te ontmoeten en kennis te delen en vinden, is het ook bij uitstek een plek waar haat en discriminatie ‘goed’ op gedijt. Het driejarige project #DatMeenJeNiet wil daarom de sociale norm dat online discriminatie niet acceptabel is, vergroten. Het project van Hogeschool Inholland, Diversity Media en kennisinstituut Movisie loopt nu ruim 1,5 jaar. Wat laat het onderzoek bij dit project tot nu toe zien wat betreft het tegengaan van online discriminatie? Zetten jongeren zich in hun vrije tijd al in om zich uit te spreken of scrollen ze liever door?
21/11/21 · | Lees meer
20/11/21   ·
Exclusief voor leden
Technofestivals en hun rol in sociale netwerken – een onderzoeksverslag
Er is veel te doen geweest over hoe verschillende groepen mensen de coronamaatregelen ervoeren. In de media worden jongeren vaak uitgelicht als een groep die hard getroffen is. In een periode in hun leven waarin ze zich ontwikkelen op het gebied van werk, inkomen, scholing en ook op het gebied van relaties en persoonlijke ontwikkeling werd van hen gevraagd hun sociale leven zoveel mogelijk te beperken.
20/11/21 · Evenementen | Lees meer
06/10/21   ·
Exclusief voor leden
Inspiratie voor innovatie en verbreding van functies van jongerencentra
Jongerencentra, jeugdclubs, jeugdontmoetingscentra en de inloop zijn typische verschijningsvormen van open jeugdwerk in Nederland en Vlaanderen. In andere landen noemt deze jeugdwerkvorm: in de UK en Ierland: youth club, youth centre en youth program (Batseleer & Davis, 2011). In Duitsland spreekt men van Offene Jugendarbeit, Jugendzentrum, offenen Treffs, Jugendfreizeitstätten, Jugendclub, Jugendhaus, Jugendfreizeiteinrichtung (bijv Seckinger et al.2016). In Zweden: “Fritidsgardar” (Mahoney & Stattin, 2004); Australië: youth centre, ‘resource and lifestyle centre, hub (Bond, 2010); USA en Canada: drop-in youth center, youth center (Mercier et al., 2000), after-school program, youth development program, youth-led leisure program, youth community service (Dworkin, et al., 2003); in Frankrijk: maison des jeunes et de la culture, club des jeunes (Boulbès, 2003). Tenslotte noemt de Europese koepelorganisatie voor jongerencentra: “European Confederation of Youth Clubs”. In functie van de leesbaarheid zullen we in deze tekst alleen de term jongerencentrum gebruiken.
06/10/21 · Leisure | Lees meer
29/09/21   ·
Exclusief voor leden
Jongeren gaan met vakantie: verschillen tussen generaties
Het vakantiegedrag van verschillende segmenten zoals jongeren kan met behulp van diverse bronnen worden bestudeerd. Deze bijdrage is gebaseerd op het ContinuVakantieOnderzoek. Vier segmenten worden vergeleken.
29/09/21 · Vakanties | Lees meer
22/09/21   ·
Exclusief voor leden
Nederlandse toerisme in een Europees perspectief
Sinds maart 2020 heeft het COVID-19 virus een vergaande invloed op het reisverkeer in de wereld. Grenzen gingen dicht, lege vliegtuigen, lange rijen bij Europese grenzen en een verlaten Amsterdamse binnenstad. Beelden die we nog nooit hadden gezien. Van een volop bloeiende en groeiende toeristische sector naar weinig klandizie. Opeens bestond overtoerisme niet meer en kregen bewoners hun binnenstad weer terug. Het was een plotselinge dreun na een periode van snelle groei. Dit zorgt voor een goed moment om te reflecteren op de Nederlandse positie in het Europees toerisme in de periode 2008 – 2018. Welke patronen zijn zichtbaar? Welke lessen kunnen worden geleerd? Waar zitten de regionale verschillen? En hoe kunnen een meer duurzame groei realiseren voor de komende tien jaar?
15/09/21   ·
Exclusief voor leden
Theo Ham - directeur Jeugdtheaterhuis
Aan het woord is oprichter en directeur Theo Ham van het Jeugdtheaterhuis. “Het Jeugdtheaterhuis wil een huis zijn met deuren die wijd open staan en waar kinderen en jongeren bezig zijn met theater. Bezig zijn met kunst. Voor hen vormt kunst een onuitputtelijke bron om te leren. Theater gaat over de mens en over de vraag hoe deze zich verhoudt tot zichzelf en zijn omgeving. Zelfontplooiing en creativiteitsontwikkeling dragen niet alleen bij aan een persoonlijke groei en zingeving, maar ook aan culturele diversiteit, sociale samenhang, cultureel burgerschap en zelfs aan de culturele activering van de stad en provincie,” aldus staat te lezen op de website van Stichting Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland. Het Jeugdtheaterhuis (JTH) biedt een rijk pakket aan van workshops tot een theatervooropleiding, op vijf verschillende locaties in middelgrote steden in de provincie Zuid-Holland. Er is een aanbod voor kinderen, jongeren en studenten. In het kader van dit themanummer over vrijetijd en jongeren, zoomen we in op de leeftijdscategorie van 12 t/m 18 jaar.
15/09/21 · Cultuur | Lees meer
24/01/22   ·
Exclusief voor leden
Gaan we (nog steeds) te ver?
De nauwe relatie van toerisme met onze leefomgeving in brede zin, zoals vorig jaar ook verduidelijkt in het rapport Waardevol Toerisme (RLI, 2019), vraagt om een grondige herbezinning en politieke afweging van de rol die toerisme in onze samenleving kan en moet spelen. Niet in de laatste plaats omdat – als de relatie met COVID-19 eenmaal naar de achtergrond verdwijnt – nieuwe – en nog grotere - uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld klimaatverandering en biodiversiteit al onze aandacht zullen vragen (Van der Duim, 2020). Nu is deze oproep tot herbezinning niet nieuw. Al in de 70-er jaren van de vorige eeuw werd internationaal aandacht besteed aan de mogelijke gevolgen van toerisme voor onze leefomgeving, zoals in het befaamde boek The Golden Hordes van Turner en Ash (1975). In Nederland startte in de 80-er jaren een discussie over duurzaam toerisme. In de afgelopen 40 jaar hebben reisorganisaties, overheden, maatschappelijke organisaties (hier verder aangeduid als ngo’s) en onderwijs en wetenschap zich – veelal gezamenlijk en met soms met meer, soms met minder succes – gebogen over de mogelijkheden tot verduurzaming van de toeristische sector. Dit artikel – onderdeel van een project om de geschiedenis van 40 jaar duurzaam toerisme in Nederland vast te leggen – maakt de balans op door middel van een overzicht van de belangrijkste projecten en activiteiten van de Nederlandse reisindustrie in de afgelopen 40 jaar. De nadruk ligt daarbij op uitgaand toerisme en de rol van de ANVR.
24/11/21   ·
Exclusief voor leden
Duurzaam toerisme: Een moment van stilstand brengt duurzaam toerisme verder
De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor duurzaam toerisme en het onderwerp heeft sinds de coronacrisis een vlucht genomen. Gemeentes denken met stakeholders na over een duurzaam herstel van het toerisme, of beter gezegd: de bezoekerseconomie. Afgelopen jaar heb ik onderzoek gedaan naar het huidige duurzaam toeristisch beleid in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. Drie grote steden in Nederland waar toerisme van grote toegevoegde waarde is. Elk stad heeft zijn eigen aandachtspunten, maar tegelijkertijd kan er veel geleerd worden van elkaar. Hoe is het gesteld met het duurzaam toerisme in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam? En welke lessen zijn er te trekken voor andere steden en bestemmingen?
22/11/21   ·
De inspiratie van …. Een drieluik
De inspiratie van Saskia Jacobs Leeftijd: 25 jaar Studeert: Master of Science Leisure and...
22/11/21 · | Lees meer
21/11/21   ·
Exclusief voor leden
Project #DatMeenJeNiet: samen met jongeren tegen online discriminatie
Het is geen nieuws dat jongeren een groot deel van hun (vrije) tijd online spenderen. Volgens de laatste cijfers gebruikt bijna honderd procent van deze groep diverse sociale media, zoals WhatsApp, Instagram, TikTok en Facebook. Behalve dat internet een plaats is om elkaar te ontmoeten en kennis te delen en vinden, is het ook bij uitstek een plek waar haat en discriminatie ‘goed’ op gedijt. Het driejarige project #DatMeenJeNiet wil daarom de sociale norm dat online discriminatie niet acceptabel is, vergroten. Het project van Hogeschool Inholland, Diversity Media en kennisinstituut Movisie loopt nu ruim 1,5 jaar. Wat laat het onderzoek bij dit project tot nu toe zien wat betreft het tegengaan van online discriminatie? Zetten jongeren zich in hun vrije tijd al in om zich uit te spreken of scrollen ze liever door?
21/11/21 · | Lees meer
06/10/21   ·
Exclusief voor leden
Inspiratie voor innovatie en verbreding van functies van jongerencentra
Jongerencentra, jeugdclubs, jeugdontmoetingscentra en de inloop zijn typische verschijningsvormen van open jeugdwerk in Nederland en Vlaanderen. In andere landen noemt deze jeugdwerkvorm: in de UK en Ierland: youth club, youth centre en youth program (Batseleer & Davis, 2011). In Duitsland spreekt men van Offene Jugendarbeit, Jugendzentrum, offenen Treffs, Jugendfreizeitstätten, Jugendclub, Jugendhaus, Jugendfreizeiteinrichtung (bijv Seckinger et al.2016). In Zweden: “Fritidsgardar” (Mahoney & Stattin, 2004); Australië: youth centre, ‘resource and lifestyle centre, hub (Bond, 2010); USA en Canada: drop-in youth center, youth center (Mercier et al., 2000), after-school program, youth development program, youth-led leisure program, youth community service (Dworkin, et al., 2003); in Frankrijk: maison des jeunes et de la culture, club des jeunes (Boulbès, 2003). Tenslotte noemt de Europese koepelorganisatie voor jongerencentra: “European Confederation of Youth Clubs”. In functie van de leesbaarheid zullen we in deze tekst alleen de term jongerencentrum gebruiken.
06/10/21 · Leisure | Lees meer
22/09/21   ·
Exclusief voor leden
Nederlandse toerisme in een Europees perspectief
Sinds maart 2020 heeft het COVID-19 virus een vergaande invloed op het reisverkeer in de wereld. Grenzen gingen dicht, lege vliegtuigen, lange rijen bij Europese grenzen en een verlaten Amsterdamse binnenstad. Beelden die we nog nooit hadden gezien. Van een volop bloeiende en groeiende toeristische sector naar weinig klandizie. Opeens bestond overtoerisme niet meer en kregen bewoners hun binnenstad weer terug. Het was een plotselinge dreun na een periode van snelle groei. Dit zorgt voor een goed moment om te reflecteren op de Nederlandse positie in het Europees toerisme in de periode 2008 – 2018. Welke patronen zijn zichtbaar? Welke lessen kunnen worden geleerd? Waar zitten de regionale verschillen? En hoe kunnen een meer duurzame groei realiseren voor de komende tien jaar?
24/11/21   ·
Scriptie uitgelicht: Een onderzoek naar het vrijetijdsgedrag en belang van vrijetijd onder hbo-studenten gedurende de COVID-19 uitbraak
Een Gebalanceerde Vrijetijdskwestie: Een onderzoek naar het vrijetijdsgedrag en belang van vr...
24/11/21 · Leisure | Lees meer
24/11/21   ·
Boekbespreking: Positive Sociology of Leisure Contemporary Perspectives
Boekbespreking door Anke Arts Het Engelstalige boek is een verzameling van in totaal 17 we...
24/11/21 · Leisure | Lees meer
21/11/21   ·
Exclusief voor leden
Hoe ga je als jongere om met de steeds veranderende spelregels?
Jongerenwerk. Het omvat vrijetijdsactiviteiten, voorzieningen en houvast. Het vindt plaats in de wijk en op straat, op speciaal ingerichte locaties, maar ook in sporthallen, cultuurcentra en ook steeds meer online. De focus is sport, bewegen, ontmoeten en cultuur (zoals muziek). Jongeren worden begeleid, maken contact en kunnen zich ontwikkelen. Jongerenwerk werkt samen met scholen, sport- en cultuurorganisaties, maar ook met jeugdhulp en politie of wijkteams. Het doel is signaleren, activeren en verbinden vanuit een laagdrempelige setting (Metz, 2013).
21/11/21 · Onderzoek | Lees meer
20/11/21   ·
Exclusief voor leden
Technofestivals en hun rol in sociale netwerken – een onderzoeksverslag
Er is veel te doen geweest over hoe verschillende groepen mensen de coronamaatregelen ervoeren. In de media worden jongeren vaak uitgelicht als een groep die hard getroffen is. In een periode in hun leven waarin ze zich ontwikkelen op het gebied van werk, inkomen, scholing en ook op het gebied van relaties en persoonlijke ontwikkeling werd van hen gevraagd hun sociale leven zoveel mogelijk te beperken.
20/11/21 · Evenementen | Lees meer
29/09/21   ·
Exclusief voor leden
Jongeren gaan met vakantie: verschillen tussen generaties
Het vakantiegedrag van verschillende segmenten zoals jongeren kan met behulp van diverse bronnen worden bestudeerd. Deze bijdrage is gebaseerd op het ContinuVakantieOnderzoek. Vier segmenten worden vergeleken.
29/09/21 · Vakanties | Lees meer
15/09/21   ·
Exclusief voor leden
Theo Ham - directeur Jeugdtheaterhuis
Aan het woord is oprichter en directeur Theo Ham van het Jeugdtheaterhuis. “Het Jeugdtheaterhuis wil een huis zijn met deuren die wijd open staan en waar kinderen en jongeren bezig zijn met theater. Bezig zijn met kunst. Voor hen vormt kunst een onuitputtelijke bron om te leren. Theater gaat over de mens en over de vraag hoe deze zich verhoudt tot zichzelf en zijn omgeving. Zelfontplooiing en creativiteitsontwikkeling dragen niet alleen bij aan een persoonlijke groei en zingeving, maar ook aan culturele diversiteit, sociale samenhang, cultureel burgerschap en zelfs aan de culturele activering van de stad en provincie,” aldus staat te lezen op de website van Stichting Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland. Het Jeugdtheaterhuis (JTH) biedt een rijk pakket aan van workshops tot een theatervooropleiding, op vijf verschillende locaties in middelgrote steden in de provincie Zuid-Holland. Er is een aanbod voor kinderen, jongeren en studenten. In het kader van dit themanummer over vrijetijd en jongeren, zoomen we in op de leeftijdscategorie van 12 t/m 18 jaar.
15/09/21 · Cultuur | Lees meer

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

26/01/22
Internationale luchtvaart herstelt maar nog op laag niveau
De internationale luchtvaart is nog helemaal niet hersteld van de pandemie. Vorig jaar lag het aantal passagierskilometers (RPK) nog 58% onder het niveau van 2019. Dat is wel een licht herstel want in 2020 lag dat nog op -66%.
26/01/22
Gastvrijheidssector optimistisch over versoepelingen maar verdeeldheid in cultuursector
Optimisme heerst in de gastvrijheidssector maar tegelijkertijd lijkt het erop dat het herstel nog lang zal duren. “Opluchting en voorzichtig optimisme”, aldus Kees van Wijk, voorzitter Gastvrij Nederland, in reactie op de versoepelingen. “Ondernemers uit onze sector zien er enorm naar uit om te ondernemen. Dat willen ze toch het liefste doen.” Zo positief zijn niet alle reacties uit de cultuursector.
25/01/22
Hoe kun je zelf goedkoop energie opwekken?
Zelf energie opwekken heeft meerdere voordelen in de recreatiesector. Naast het veiligstellen van je energiebron en het onder controle houden van de energietarieven, kan het je flink wat kosten besparen of nog beter zelfs geld opleveren.
25/01/22
Exclusief voor leden
Voigt Travel kiest nieuw pr- en marketingbureau
Reisspecialist voor noordelijke destinaties, Voigt Travel, kiest voor bureau USP Marketing PR uit Amsterdam om de Nederlandse en Belgische markt te bereiken.
25/01/22
Irene Asscher-Vonk ontvangt Museumpenning
Uittredend voorzitter van de Museumvereniging Irene Asscher-Vonk ontving op 24 januari uit handen van staatssecretaris Gunay Uslu de Museumpenning voor haar tomeloze inzet voor de museumsector in de afgelopen acht jaar.
25/01/22
Evenementensector ziet 167 miljoen bezoeken verdampen
De gevolgen van de coronamaatregelen worden voor evenementen steeds dramatischer. Dat blijkt uit de gegevens van onderzoeks- en adviesbureau Respons. Vanaf de start van de pandemie werden er ruim 7.200 grotere en zeer veel kleinere evenementen geschrapt met als gevolg dat bijna 167 miljoen bezoeken niet werden gerealiseerd.
25/01/22
Helft van de websites niet eerlijk over reviews
Een wake-up call van de Europese Commissie voor websites die reviews plaatsen.
25/01/22
Exclusief voor leden
Campagne zet consument aan tot lezen in de zomer
Een van de grote vrijetijdsinvullingen van de consument voor de zomer is om te lezen. Dat blijkt uit onderzoek van CPNB. Althans, het is de wens van de consument om meer te lezen. Stichting CPNB verandert de zomercampagne en bedacht een nieuw soort geschenk met Matthijs van Nieuwkerk als boegbeeld. Hoe werkt die campagne, van wens naar gedrag?