Geplaatst op: 01-03-2024
Auteur: Ton Vermeulen
NRIT

Grote zorgen vanuit recreatie op Nationaal Programma Landelijk Gebied

Grote zorgen vanuit recreatie op Nationaal Programma Landelijk Gebied

HISWA-RECRON maakt zich ernstig zorgen over het ontbreken van een visie op recreatie in het (ontwerp) Nationaal Programma Landelijk Gebied. Daarin wordt het tekort aan recreatieruimte niet geadresseerd en kunnen recreatiebedrijven in de zogenaamde overgangsgebieden rond Natura 2000 gebieden ernstig in de problemen komen.

Het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) is een gezamenlijk programma van de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het programma moet richting geven aan de transitieopgaven in het landelijk gebied. HISWA-RECRON heeft op het ontwerp een formele zienswijze ingediend en daarin het belang van de recreatie benadrukt.

Meer ruimte voor recreatie

In die zienswijze benadrukt de brancheorganisatie het belang van recreatie voor gezondheid en welzijn en het belang van leefbaarheid van het landelijk gebied. "Recreatie biedt werkgelegenheid, zorgt er voor dat regionale en lokale voorzieningen behouden kunnen blijven en draagt bij aan de regionale en lokale economie. In veel gebieden is de recreatie zelfs de drager van de regionale of lokale economie.” Ruimte voor recreatie en toegankelijkheid van het landelijk gebied verdienen dan ook aandacht.

Volgens HISWA-RECRON moet ter bescherming van kwetsbare natuurgebieden juist nieuwe recreatieruimte worden ontwikkeld en toegankelijk worden gemaakt. De gestage jarenlange afname van beschikbare recreatieruimte en het inmiddels ontstane tekort dient omgebogen te worden: tot 2050 zal er ruim 65.000 hectare nieuwe groene ruimte nodig zijn om onze groeiende bevolking te kunnen laten recreëren. "Die recreatieve ruimte verbindt de natuur en het landschap met inwoners en bezoekers. En het biedt ook kansen voor ondernemers (wel met aandacht voor het level playing field) en daarmee ook voor de versterking van de leefbaarheid van het landelijk gebied.”

Recreatie wordt als bedreiging gezien

HISWA-RECRON stoort zich erg aan het feit dat recreatie in het NPLG, naast verdroging, verzuring, stikstof en ondermaatse waterkwaliteit, als een bedreiging wordt gezien voor de natuur. De brancheorganisatie neemt hier met kracht afstand van: "Natuur en recreatie kunnen prima samen en de sector investeert al vele jaren in duurzaamheid, energietransitie, biodiversiteit, circulariteit en natuurontwikkeling op en rond de bedrijven. Dat wordt ook onderkend door de Minister van LNV. De vrijetijdseconomie heeft niet voor niets een prominente rol in de Rijksagenda Collectief Natuurinclusief als verbinder tussen natuur, landelijk gebied en recreatie. De komende jaren worden vanuit het domein Vrijetijdseconomie samen met rijk, provincies, natuur- en landschapsbeheerders, gebruikersorganisaties en ondernemers programma’s ontwikkeld voor groen-blauwe dooradering van beleefbare landschappen waar functies samenkomen.”

Recreatiebedrijven in de knel

HISWA-RECRON maakt zich grote zorgen om de keuzes die worden gemaakt voor overgangsgebieden rond Natura 2000 gebieden. Voor die gebieden worden "algemene inrichtingsprincipes opgesteld die ingaan op de (on)wenselijkheid van (nieuwe) ontwikkelingen in het landelijk gebied. Voor nieuwe ontwikkelingen bij agrarische bedrijven, die omschakelen naar andere minder stikstof veroorzakende activiteiten, wordt naar verwachting ruim baan gemaakt. "Voor de vele bestaande recreatiebedrijven die in die overgangsgebieden zitten gloort echter een doemscenario dat ernstige gevolgen zal hebben voor het toekomstperspectief van die bedrijven en dus ook voor de leefbaarheid van het landelijk gebied en de regionale en lokale economie. De bedrijven worden volgens de letterlijke tekst van het ontwerp NLPG gezien als bedreigingen van de natuur en dientengevolge lijken beperkingen in de doorontwikkeling van de bedrijfsvoering het toekomstbeeld van die bedrijven te gaan bepalen. Dat zal leiden tot een stand-still situatie bij de bedrijven, afglijden in kwaliteit en vitaliteit en tot verloedering.” Een ontwikkeling die het ministerie van Binnenlands Zaken in projecten Vitale Vakantieparken juist probeert te voorkomen.

Beter aansluiten bij NOVI

HISWA-RECRON vindt dat de maatschappelijke waarde van recreatieruimte sterker in het NPLG naar voren moet komen en zou moeten aansluiten op wat hierover in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is vastgelegd. Daarin wordt het als kerndoel gekwalificeerd als ‘het bewaren en verbeteren van omgevingskwaliteit en daarmee de beleefbaarheid van het landschap’. HISWA-RECRON pleit ervoor om de recreatieve toegankelijkheid als één van de leidende inrichtingsprincipes op te nemen in het NPLG om te voorkomen dat dit bij de verdere uitwerking in gebiedsplannen ondergewaardeerd wordt of zelfs helemaal niet wordt meegenomen.

Link: https://www.hiswarecron.nl/assets/download/0KtqaQMSxR
Topics:Beleid
Trefwoorden: beleid, natuur, landelijk gebied, dagrecreatie, verblijfsrecreatie

CELTH
 


||| Nieuws |||

24/05/24
Exclusief voor leden
Intensieve recreatie een van de problemen voor natuur Kennemerland-Zuid
De Ecologische Autoriteit heeft advies uitgebracht over de natuurdoelanalyse die de provincie Noord-Holland heeft opgesteld voor het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid. De stikstofbelasting in dit gebied in Noord- en Zuid-Holland is te hoog. Ook het gebrek aan zandverstuivingen, intensieve recreatie en sterk verminderde konijnenbegrazing zijn een risico.
23/05/24
Koninklijke Horeca Nederland lanceert namens 6 fastservice-bedrijven het Fastservice Manifest
Zes bedrijven hebben in een Fastservice Manifest concrete ambities gedefinieerd om hun positieve impact op productsamenstelling, gevarieerd aanbod, kindermarketing, vestigingsbeleid en communicatie de komende jaren verder te vergroten.
23/05/24
Exclusief voor leden
Beleid: Noord-Holland zet gezonde leefomgeving voorop
De provincie Noord-Holland gaat gezonde leefomgeving volwaardiger meewegen in haar besluiten en beleid bij de inrichting van de ruimte in Noord-Holland. Of dat ook positief uitpakt voor recreatie is nog niet duidelijk maar de suggestie wordt gewekt.
22/05/24
Exclusief voor leden
Formatiestukken geven meer duidelijkheid over btw-verhoging
Rond de aanstaande btw-verhoging van het nieuwe voor diverse vrijetijdsdiensten was vooral veel onduidelijkheid. Na het vrijgeven van de onderliggende stukken is er iets meer duidelijkheid in afbakening van de getroffen sectoren en activiteiten. Vooral bij logies is toch nog veel onduidelijkheid, mede vanwege de grote diversiteit aan logiesaanbod.
17/05/24
Exclusief voor leden
Grote zorgen bij natuur en cultuur over coalitieakkoord
De trein die Nederland, Blegië en Duitsland verbindt, zal vanaf zondag 9 juni officieel gaan rijden voor reizigers conform dienstregeling.
17/05/24
Exclusief voor leden
Eerste doorfietsroute Utrecht is meteen ook aantrekkelijk voor toerisme
Staatssecretaris Fleur Gräper, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, nam een kleine replica van een ijzeren Romeins masker in ontvangst tijdens een bezoek aan Gelderland. Ze kreeg het masker van gedeputeerde Peter Drenth. Gemeente Ede stond centraal, met de aansluiting op cultuur en erfgoed in de Foodvalley.
17/05/24
Exclusief voor leden
Eerste doorfietsroute Utrecht is meteen ook aantrekkelijk voor toerisme
Veiliger en prettiger fietsen over een breed fietspad met zoveel mogelijk voorrang op kruisingen: dat is het idee achter het concept doorfietsroutes. De doorfietsroute F199 tussen Amersfoort en Bunschoten is de eerste in de provincie Utrecht die volledig gerealiseerd is.
16/05/24
Minister benoemt bestuurlijk aanjager Vitale Vakantieparken
Vooralsnog komen zo’n 85 vakantieparken in aanmerking voor transformatie naar wonen. Dat schrijft minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer die ook een bestuurlijk aanjager Vitale Vakantieparken benoemd.

||| Agenda |||

06/06/24
06/06/24 t/m 06-06-24: Nationaal Congres Citymarketing
Het Nationaal Congres Citymarketing heeft dit jaar als thema: Talent & Impacts. Gaststad is dit ...
24/06/24 t/m 26-06-24
24/06/24 t/m 26-06-24: CBTS 2024
Van 24 tot en met 26 juni organiseert de Breda University of Applied Sciences de jaarlijkse CBTS-con...
25/06/24 t/m 28-06-24
25/06/24 t/m 28-06-24: Atlas Annual Conference 2024
Onder het thema 'Navigating the Future' organiseert de Breda University of Applied Sciences van 25 t...