Geplaatst op: 22-11-2023
Auteur: Ton Vermeulen
NRIT

Verkiezingsdag! Wat willen de partijen met de vrijetijdssector?

Verkiezingsdag! Wat willen de partijen met de vrijetijdssector?
Afbeelding van 3282700 via Pixabay

Het is verkiezingsdag. Wat hebben de 10 grootste politieke partijen volgens de laatste peilingen voor de vrijetijdssector in petto? De redactie nam de programma’s van VVD, GroenLinks-PvdA, NSC, D66, CDA, PVV, BBB, PvD, SP en FvD onder de loep.

We doorzochten deze programma’s op acht verschillende zoektermen die voor de vrijetijdssector relevant zijn. Denk daarbij aan toerisme, recreatie, vakantie, luchtvaart, trein, horeca, sport en cultuur. GroenLinks-PvdA en VVD hebben de meeste aandacht voor onze sector met respectievelijk 69 en 63 hits. Gevolgd door BBB (43), PvD (43) en NSC (41). Meest populaire zoekterm is cultuur dat maar liefst 131 maal voorkomt. Daarbij hebben we overigens de connotatie met de bestuurscultuur uitgefilterd. Andere veel gebruikte termen in de programma’s zijn trein (62), sport (59) en luchtvaart (48). Kerntermen voor onze sector als toerisme en recreatie komen respectievelijk 15 en 14 keer in de programma’s voor.

Toerisme

Toerisme komt in totaal 15 keer voor in de verkiezingsprogramma’s, gemiddeld 1,5 keer per partij. Het meest bij de Partij voor de Dieren (4), D66 (3) en NSC (3).

Voor de VVD is toerisme een sector van belang. De partij biedt de recreatie en toerismesector ruimte om te ondernemen, ondersteunt toeristische impulsen in de regio’s en vitalisering van vakantieparken.

Het CDA spreekt van de vrijetijdseconomie die het als een belangrijke pijler ziet voor een sterke regionale economie en veel werkgelegenheid creëert. Bovendien speelt volgens het CDA de toerisme- en recreatiesector een cruciale rol in het overbruggen van verschillen tussen stedelijke en landelijke gebieden, en draagt deze bij aan de expressie van regionale identiteit. Om deze redenen verdient de sector voor het CDA een volwaardige plek in het economische beleid, met aandacht voor de kansen en uitdagingen die voor elke regio uniek zijn.

De BBB noemt toerisme één keer in haar programma en pleit dan voor het zogenaamde subsidiariteitbeginsel. De partij van Van der Plas wil dat voor toerisme beslissingen worden genomen op het laagst mogelijke bestuursniveau dat effectief is. Ook op cultuur en natuur moet dat beginsel worden toegepast.

NSC pleit voor een actief rijksbeleid om het verhaal van Nederland en haar regio’s te vertellen en toerisme goed gespreid te faciliteren, samen met gemeenten, provincies en het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC). Dit alles binnen de grenzen van wat steden en dorpen duurzaam aankunnen. De vele miljoenen gasten uit binnen- en buitenland moeten gastvrij worden ontvangen, goed worden gespreid over het land en deelgenoot worden van onze cultuur en natuur.

Wat betreft D66 krijgt toerisme een volwaardige plaats binnen het economisch beleid. Om problemen met massatoerisme in stadscentra en kustplaatsen te verhelpen, moet toerisme meer over Nederland worden gespreid. Een landelijke aanpak is nodig omdat gemeenten en provincies beperkte middelen hebben om hierop te sturen.

De PvD noemt toerisme welleswaar viermaal maar dan in relatie tot de kwetsbare positie van het toerisme in Caribisch Nederland en het jachttoerisme dat van deze partij direct mag worden verboden.

Recreatie

Recreatie wordt bijna net zoveel genoemd als toerisme, 14 keer. Vaak in verband met voldoende recreatiemogelijkheden bij nieuwe wijken. Nieuwkomers als NSC en en BBB noemen recreatie met elk driemaal het meest.

Wat NSC betreft maken gemeenten, rijk en provincie afspraken om bij alle ruimtelijke plannen en gebiedsontwikkelingen de ontwikkeling van recreatief groen evenwichtig mee te nemen. In een dichtbevolkt land als Nederland moet ruimte zijn voor huizen, natuur, landbouw, industrie, energieopwekking, waterwinning, afvalverwerking, recreatie en mobiliteit. De overheid moet van NSC in het nationale omgevingsbeleid actief de voorwaarden scheppen voor nieuwe ontwikkelingen, maar ook heldere keuzes maken om de gezondheid van mens en natuur te beschermen en het mooie landschap te behouden. NSC heeft ook oog voor boeren die nu de hoeders van het landelijk gebied zijn. Ze willen jonge boeren een goed verdienmodel bieden waar ook plaats is voor agrarisch natuurbeheer en ‘groene en blauwe diensten’ die een bijdrage leveren aan waterbeheer, landschap, cultuurhistorie of recreatief medegebruik.

Voor de BBB moet natuur kunnen samengaan met passende andere functies, zoals recreatie en agrarische activiteiten. Deze landbouw-inclusieve natuur zoals BBB die noemt, betekent dat het landschap past bij de landbouw en de landbouw het landschap mede onderhoudt. Van de BBB moeten we ons enerzijds beschermen tegen het water en anderzijds van water gebruikmaken voor transport en recreatie.

Net als veel partijen zet de VVD zich in voor het bouwen van veel nieuwe woningen. Daarbij moet ook aandacht zijn voor het realiseren van voldoende sportplekken, sportfaciliteiten, horeca en recreatiegelegenheden. Natuur krijgt een plek krijgt in woonwijken. Maar wel ten dienste van het woonplezier zodat er voorzieningen zijn waar mensen hun vrije tijd kunnen doorbrengen.

GroenLinks-PvdA haalt in dat verband een mooi voorbeeld aan in Zuid-Holland waar veel woningen moeten worden gebouwd. Wat deze combinatie betreft worden bestaande natuur- en recreatiegebieden rond de grote steden verbeterd en vergroot en blijven ze vrij toegankelijk.

D66 wil vooral slim omgaan met de schaarse ruimte en kiest voor het voor binnenstedelijk bouwen en het beter benutten van bestaande gebouwen. Zo houden we een balans tussen wonen, natuur en recreatie, stelt de partij.

De PvD vliegt recreatie weer helemaal anders aan en wil flink investeren in meer natuur in het land. Zo komt er meer ruimte voor recreatie op plekken waar dieren en natuur daar geen hinder van ondervinden.

FvD ziet dat helemaal anders en wil stoppen met rewilding projecten en de natuur openstellen voor recreatie.

Vakantie(parken)

De zoekterm vakantie komt in totaal 22 maal voor in de verkiezingsprogramma’s. Vaak in relatie tot vakantieparken die veel partijen onder voorwaarden willen omvormen tot woonwijken of permanente bewoning daar willen gedogen.

Meest concrete vakantieplannen heeft de VVD die pleit voor het aanbieden van e?e?n flexibel opneembare vakantieweek per jaar, in plaats van een tweede week meivakantie. De partij wil dat werkende ouders de mogelijkheid krijgen om in de zomervakantie hun kinderen een programma op school te laten volgen, zodat geen opvang geregeld hoeft te worden.

De PVV is dan weer tegen vakantie. Niet voor iedereen maar wel voor statushouders die op vakantie gaan naar hun land van herkomst. Van partijleider Wilders mogen ze dan gelijk hun verblijfsvergunning inleveren.

Voor wat betreft het legaliseren van het wonen op vakantieparken gaat de VVD het verst. Om mensen meer vrijheid te geven en nog meer huizen vrij te maken, gaat de partij pleiten voor het toestaan van permanente bewoning op vakantieparken. Deze woningen moeten wel voldoen aan het bouwbesluit. Ook moeten er voldoende gemeentelijke voorzieningen zijn om u?berhaupt permanent in een vakantiewoning te kunnen wonen, zoals afvalophaal.

De PVV wil ook permanente bewoning van vakantiewoningen toestaan maar verbindt daar geen voorwaarden aan.

Het CDA is veel voorzichtiger en stelt dat de transformatie van niet-vitale vakantieparken naar woonwijken voor gemeenten een welkome aanvulling kan zijn op de woningvoorraad.

De BBB ziet veel meer in een gedoogregeling. Deze partij ziet dat veel Nederlanders permanent in een vakantiehuis wonen wat niet is toegestaan. BBB wil een gedoogregeling met een heldere peildatum en zonder precedentwerking. Hiermee kunnen per direct circa 35.000 woningen aan de woningvoorraad worden toegevoegd. Voor parken die geen recreatieve bestemming meer hebben moet in maatwerkoplossingen worden gezocht naar een eventuele transformatie naar permanente woonwijken.

GroenLinks-PvdA heeft in haar regionale paragaaf het plan om in Gelderland de speculatie met vakantieparken actief tegen te gaan.

Ook D66 wil wat aan particuliere verhuur doen en schrijft dat er spelregels moeten komen voor tijdelijke verhuur van woonruimte aan toeristen. Schijnbaar heeft D66 niet in de gaten dat gemeenten daartoe al verregaande mogelijkheden hebben.

NSC wil de steeds verdere toename van het aantal vakantieparken een halt toeroepen, met name in kwetsbare kustgebieden. Ook moet van deze partij de wildgroei aan particuliere vakantiewoningen worden beteugeld zodat het niet nog meer ten koste gaat van woongelegenheid of van de reguliere toeristenaccommodaties. Ze sturen ook de Belastingdienst achter de eigenaren aan zodat er ook effectief belasting op de inkomsten geheven kan worden. Tot slot wil NSC de btw op logies verhogen, met uitzondering van campings.

Luchtvaart

Met maar liefst 110 vermeldingen staan de luchtvaart en de (internationale) treindiensten hoog op de agenda bij de politieke partijen. Gemiddeld 11 maal per partij. Het meest bij de VVD (24), GoenLinks-PvdA (22) en PvD (18). Voor de luchtvaart zoals we die kennen hebben de verkiezingsprogramma’s niet veel positiefs in petto. Er zal veel gaan veranderen. De internationale trein heeft duidelijk wel de wind in de zeilen.

De VVD is het meest trots op de luchtvaart en Schiphol. De partij wil dat we aan de slag gaan met de vergroening van de luchtvaart. Zo kunnen we op een schone manier de wereld blijven ontdekken en komt groen vliegen dichterbij. Verduurzaming van de luchtvaart moet in de optiek van de VVD met oog voor het verdienvermogen van de gehele luchtvaartsector. Een deel van de opbrengst van de vliegtax mag voor de vergroening van de luchtvaart worden ingezet. De VVD stimuleert onderzoek naar duurzame manieren van vliegen, zoals elektrisch vliegen en het vliegen op waterstof. In Europees verband moet de bijmengverplichting met bio- of synthetische brandstof omhoog. De VVD vindt Schiphol essentieel voor Nederland en de Nederlandse economie. De netwerkfunctie van de luchthaven moet dan ook behouden blijven. Wel moet de luchthaven stiller, schoner en zuiniger vliegen stimuleren. Als dat lukt kan Schiphol volgens de liberalen weer groeien. Toch heeft de partij ook oog voor de overlast voor omwonenden en wil een nachtsluiting onderzoeken. Een belangrijke rol daarin is weggelegd voor de regionale luchthavens die Schiphol kunnen ontlasten. Van de VVD mag Lelystad daarom open.

Het CDA is veel stelliger en wil Schiphol laten krimpen tot 440.000 vluchten, geen vierde aanvliegroute en een einde aan de nachtvluchten, ook aan de randen van de dag. Van de christendemocraten moet de economische waarde van de luchtvaart in harmonie komen met mens en milieu. Dat gaat ook gelden voor regionale luchthavens waarvoor bij een nieuw luchthavenbesluit altijd een objectieve analyse uitgevoerd wordt die de economische waarde afzet tegen de impact op mens en milieu. Europees moet er naar de mening van het CDA belasting worden geheven op kerosine. Tegelijkertijd moet de luchtvaart zich voorbereiden op een transitie naar elektrisch vliegen op korte afstanden en het gebruik van duurzame brandstoffen.

Voor GroenLinks-PvdA is het duidelijk dat de luchtvaart de grootste bijdrage levert aan de klimaatopwarming door Nederland.  Daarnaast zorgt de luchtvaart voor grote gezondheidsschade van mens en natuur. Daarom moet vliegen door Nederland veel scherper worden ontmoedigd. De partij wil beginnen met het invoeren van een progressieve vliegbelasting die oploopt naarmate mensen meer vliegen. Ook komt er een toeslag voor overstappers. Verder stoppen moet worden gestopt met vluchten binnen 750 kilometer waarvoor een alternatieve treinverbinding bestaat en met nachtvluchten. De luchthavens moeten voor wat betreft GroenLinks-PvdA zich concentreren op de luchtvaart die voor Nederland belangrijk is. De partij ziet alleen een rol voor een kleiner Schiphol en Eindhoven Airport. Lelystad Airport en Rotterdam-The Hague Airport gaan dicht en voor andere regionale luchthavens wordt de waarde onderzocht.

De BBB is kritisch op de luchtvaart maar wil de sector de kans geven sneller te innoveren en toe te werken naar een schone toekomst. Om de inzet van zo schoon mogelijke vliegtuigen te stimuleren moet er een bonus- malussysteem komen. De luchtvaartbelasting moet worden geoormerkt om deze versnelling te stimuleren net als het nog verder stimuleren van (inter)nationaal reizen per trein en bus. Voor Schiphol wordt het maximumaantal vluchten bevroren. Alleen bij substantiële afname van geluidshinder en milieuruimte is nog groei mogelijk.

De NSC zet in op een vliegbelasting voor kleine vliegtuigen zoals prive?jets en internationale afspraken over belastingen voor de luchtvaart. In internationaal verband pleiten de partij voor btw op vliegtickets, accijns op kerosine en een afstandsafhankelijke vliegbelasting voor intercontinentale vluchten. Ze willen zich inspannen voor een hogere Europese ambitie voor bijmenging van duurzame vliegtuigbrandstof (SAF) in 2030. Ook worden door NSC ook innovaties op het gebied van elektrisch vliegen en waterstof gestimuleerd. Tot slot is de partij voor het verbieden van nachtvluchten op Schiphol en het niet opengaan van Lelystad voor de commerciële burgerluchtvaart. De balans tussen vliegverkeer en leefbaarheid staat voorop.

De PvD pleit voor een luchtvaart die past binnen de klimaatruimte waarbij Nederland kiest voor de noodzakelijke krimp van de luchtvaart. De uitzonderingspositie van de luchtvaart in CO2-ruimte en belastingen moet verdwijnen. De partij wil daarnaast een progressieve vliegtax invoeren die oploopt naarmate je meer vliegt. Lelystad Airport en vliegveld Twente gaan niet open voor commerciële vluchten. Maastricht Aachen Airport, Groningen Airport Eelde en Rotterdam The Hague Airport sluiten. Hier ontstaat ruimte voor woningen en natuur. Verder wil de PvD een verbod op korte vluchten tot 750 kilometer waar de trein een goed alternatief is en een verbod op privévluchten.

Net als veel andere partijen pleit ook D66 voor Europees tarief voor de vliegtax. Voor fiscale vrijstellingen die internationaal geregeld zijn, zoals voor scheepvaart en luchtvaart, neemt Nederland samen met Europa het voortouw om deze af te bouwen. D66 maakt vliegen op kortere afstand, in businessclass en prive?-vluchten duurder. Ze willen ook stoppen met de nachtvluchten vanaf Schiphol en Lelystad Airport definitief niet openen.

De SP wil dat vliegen minder vervuilend wordt, onder meer door synthetische kerosine te gebruiken en elektrisch taxiën verplicht te stellen. Ze stellen voor een kerosinebelasting in te voeren om de luchtvaartsector te prikkelen tot verduurzaming. Om de werkdruk voor werkers te verlichten en hinder in de omgeving te beperken, moet het aantal vluchten ook omlaag. De SP wil geen vliegtaks voor mensen die eens per jaar met het vliegtuig op vakantie gaan, wel een extra taks voor veelvliegers. Schiphol mag van SP onmiddellijk stoppen met nachtvluchten. Daarnaast kijkt de partij kritisch naar de noodzaak van andere vliegvelden.

Een heel ander geluid horen we van FvD. Van die partij moeten we nationale bedrijven in vitale sectoren zoals luchtvaart, water en energie juist beschermen. Nog nooit in de geschiedenis kon de mens volgens FvD zich zo vrij bewegen als nu. Ze willen het vliegverkeer faciliteren en automobilisten ruim baan geven.

De PVV vindt Schiphol een prachtige luchthaven en is daar trots op. Schiphol mag van deze partij blijven groeien. Nederlanders mogen van Wilders ook betaalbaar kunnen blijven vliegen vanaf de eigen Nederlandse luchthavens. Daarom schrappen ze de vliegtaks.

Spoorwegen

Internationaal reizen met de trein heeft in de programma’s van bijna alle politieke partijen de wind in de zeilen. Met gemiddeld 6,2 vermeldingen per partij is het een van de meest populaire onderwerpen.

D66 gaat in het organiseren en stimuleren van internationaal treinverkeer het verst. De partij pleit voor een Europese Spoorautoriteit die zorgt voor een Europese dienstregeling, treinreizen naar populaire vakantiebestemmingen en aantrekkelijke nachttreinen met lagere kosten. Bovendien moeten reizigers e?e?n kaartje kunnen boeken voor internationale reizen met zowel het vliegtuig als de trein, met een eerlijke vergelijking van de klimaatimpact. Verder moet van D66 openbaar vervoer voor afstanden tot 700 kilometer goedkoper zijn dan het vliegtuig. In Europees verband streven ze dan ook naar een hogesnelheidsnetwerk tussen alle Europese hoofdsteden op het vasteland en meer investeringen in internationale spoorverbindingen. In Nederland moet de aansluiting op het Europees hogesnelheidsnetwerk worden verbeterd.

De PvD wil van de trein de snelste, goedkoopste en prettigste manier om internationaal te reizen maken. De partij wil dat wordt geïnvesteerd in een betaalbaar en toegankelijk Europees treinnetwerk en het afschaffen van de btw op internationale treintickets. De EU moet faciliteren dat treinreizigers overal in Europa online snel en gemakkelijk alle reisopties kunnen opzoeken en treintickets kunnen boeken. Nederland moet ook aan de bak met investeringen in frequente internationale verbindingen naar Hamburg/Kopenhagen (noord-oost), Berlijn/Praag (oost), Mu?nchen (zuid-oost), Parijs (zuid) en Londen (west). Van de PvD mogen er ook meer en betere internationale nachttreinen komen en een herintroductie van de autotrein.

De SP wil dat NS samen met publieke spoorwegbedrijven van andere landen me?e?r treinverbindingen opzetten tussen ons land en grote Europese steden.

Zelf de VVD zet in op een versterking van het Europese treinnetwerk. Zo kunnen consumenten makkelijker kiezen voor duurzame alternatieven voor korte vluchten. DE partij is de luchtvaart niet vergeten en pleit voor een verbeterde aansluiting van Schiphol op (inter)nationale treinverbindingen. Om meer internationale treinverbindingen aan te jagen, moet het spoorsysteem in open toegang blijven functioneren. Daardoor komen er ook andere vervoerders die internationale treinen gaan rijden en worden prijskaartjes goedkoper. Er komt als het aan de liberalen ligt een Europees ticketsysteem om eenvoudiger je treinkaartje te kopen. Tot slot moet het mogelijk worden om je vliegkaartje en treinticket in e?e?n stap te reserveren.

Het CDA is best summier en haar treinplannen en zoekt actief de samenwerking met Belgie? en Duitsland om reizen naar het buitenland te stimuleren. Uiteindelijk wil het CDA dat reizigers vanuit heel Nederland met betere hogesnelheidsverbindingen naar de rest van Europa kunnen reizen om een alternatief voor Europese vliegvakanties te bieden.

Voor GroenLinks-PvdA is het adagium ‘eerst treinen dan vliegen’. De linkse samenwerking ziet een grote rol voor de EU en een Europees Spoorwegagentschap. Die moeten zorgen voor een samenhangend netwerk van langeafstandsverbindingen met goede frequentie en voldoende capaciteit op redelijke termijn in plaats van af te wachten waar de markt interesse in heeft. Nederland moet zelf investeren in nieuwe internationale hogesnelheidstreinen en het verbeteren van de hogesnelheidsverbindingen die we al hebben.

Cultuur

Met 131 vermeldingen in de partijprogramma’s is cultuur veruit het meest genoemd. Vooral GroenLinks-PvdA (37) en de VVD (23) hebben daar veel aandacht voor.

Voor GroenLinks-PvdA is de keuze voor cultuur een principiële. De partij schrijft dat nog te vaak publieke voorzieningen worden weggezet als ‘collectieve lasten’ die slecht zouden zijn voor de economie. Zij zien die juist als investeringen in de samenleving. Want de sociale zekerheid, de zorg, kunst en cultuur, sport, het onderwijs en de volkshuisvesting zijn stuk voor stuk sectoren die aan de basis staan van een vitaal, veerkrachtig, vindingrijk en hoopvol Nederland. Cultuureducatie en culturele participatie zijn voor deze partij cruciale bouwstenen voor een samenleving die diversiteit omarmt en sociale cohesie bevordert. Kunst is als een spiegel die toont wat mooi is of verbeeldt hoe het anders had kunnen zijn. De partij wil daarom investeren in de culturele en creatieve sector, niet alleen via het Rijk, maar ook via gemeenten en provincies. Daarbij is een regionale spreiding van culturele voorzieningen en subsidies belangrijk. Ook moeten makers een eerlijker beloning krijgen. In de subsidiering moet vertrouwen en creatieve vrijheid voorop staan. In Nederlandse producties moet met fiscale voordelen en een fonds worden geïnvesteerd. Om iedereen kans te geven om onze Rijksmusea te bezoeken, worden ze e?e?n dag per maand gratis toegankelijk. Het bedrijfsmatig doorverkopen van tickets moet, als het aan deze partij ligt worden verboden alsmede de variabele beprijzing. Tot slot wil GroenLinks-PvdA extra middelen vrijmaken voor cultureel erfgoed zoals monumenten, historische gebouwen en archeologische vindplaatsen. De PVV staat aan de andere kant van het spectrum en wil juist stoppen met kunst- en cultuursubsidies.

De BBB kijkt weer heel anders naar cultuur en vraagt aandacht voor de rol van boeren en bedrijfsleven, vaak familiebedrijven, in sociaal-culturele evenementen in de regio’s. De partij vindt dat cultuursubsidies laagdrempeliger moeten worden gemaakt. Kunst, cultuur en musea moeten voor BBB toegankelijk zijn voor iedereen, ongeacht waar je woont of hoeveel je verdient. Als de partij het voor het vertellen krijgt gaat er meer geld naar kleine organisaties die niet door de bureaucratie van subsidieverlening heen komen.

NSC vindt dat het cultuurbeleid de instandhouding van nationaal cultureel erfgoed, musea en tentoonstellingen moet ondersteunen. Met als ultiem uithangbord een nationaal historisch museum dat alle facetten van onze nationale en regionale geschiedenis tot uitdrukking brengt. Musea, tentoonstellingen en openbare archieven verdienen financiële steun in het cultuurbeleid. De partij heeft verder aandacht voor de betekenis van moderne kunst en cultuur voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van steden en dorpen. Hedendaagse kunstenaars inspireren hun omgeving met schoonheid en een creatieve blik op de toekomst. Om de totstandkoming van nieuwe nationale en streekproducties in toneel, musical en film te bevorderen, moet er van NSC een apart stimuleringsfonds komen. Cultuur moet tot slot in iedere regio bereikbaar zijn; ze pleiten voor een herverdeling van middelen voor kunst en cultuur waarbij er extra inzet nodig is in het landelijk gebied.

D66 wil de Nederlandse kunst- en cultuursector stabiel en toekomstbestendig maken. Daartoe wordt extra in de sector geïnvesteerd, rijkssubsidies verruimd en de samenwerking tussen gemeenten, de provincies en het Rijk gestimuleerd om tot een coherent cultuurbeleid te komen, met een landelijk dekkend netwerk van cultuurinstellingen die toegankelijk zijn vanuit alle regio’s in Nederland. In een nieuw bestel gaat D66 uit van vertrouwen: vermindering van regeldruk en administratieve lasten, zodat tijd en geld die nu worden ingezet voor de aanvraag van subsidie terecht komen bij de makers. Van D66 wordt moderne (pop- en urban) muziek een eigen discipline in de Culturele Basisinfrastructuur. Op deze manier ontstaat een betere balans tussen klassieke en moderne muziekgenres. Verder worden de culturele afdelingen op de ambassades versterkt om de Nederlandse kunst en cultuur in het buitenland beter te promoten. Er komt e?e?n online platform waar alle Nederlandse erfgoedlocaties makkelijk te vinden zijn. In deze Openbare Schatkamer vind je ook gedigitaliseerde vormen van kunst, zoals voorstellingen en e-books. Tot slot komt er, als het aan D66 ligt, een fonds voor iconisch erfgoed dat zo groot en kostbaar is, dat het te groot is voor een provincie of gemeente om alleen te restaureren.

De SP besteedt in haar verkiezingsprogramma summier aandacht aan cultuur maar is voor een nationaal historisch museum waar we laten zien hoe onze samenleving is ontstaan, welke waarden hieraan ten grondslag liggen en welke strijd hiervoor is gevoerd. Rijksmusea maakt de SP gratis toegankelijk. Regionale musea worden minstens e?e?n dag per week gratis. Verder wil de partij zorgen voor een eerlijke spreiding van cultuursubsidies over het land. Net als diverse andere partijen pleit de SP voor een eerlijk inkomen voor kunstenaars en een investeringsfonds voor kunst en cultuur.

Het CDA is ook voor een Nationaal Historisch Museum dat het verhaal vertelt van ons gedeeld verleden en hoe we gezamenlijk een gedeelde toekomst kunnen vormgeven. Het CDA ondersteunt de cultuur en traditie met een regionaal of lokaal karakter, van carnaval tot carbidschieten en van Parade tot Paasvuur. Zij bieden meer ruimte voor lokale vrije dagen om deze feesten met elkaar te vieren. Een bezoek aan nationale musea dient gefaciliteerd te worden op basisscholen en middelbare scholen. Meer algemeen wil het CDA een breed en laagdrempelig aanbod van kunst, cultuur en media dat bijdraagt aan saamhorigheid, identiteit en begrip voor de rijkdom van culturele tradities en verenigingen.

Voor de VVD draagt cultuur bij aan het vormen van onze identiteit. Erfgoed verdient bescherming en cultuureducatie biedt kinderen de mogelijkheid om kennis te maken met cultuur en kunst. Van de VVD krijgen cultuurinstellingen en -organisaties meer ruimte om ondernemend te zijn, bijvoorbeeld door op zoek te gaan naar andere verdienmodellen en publiek. Ook heeft de partij aandacht voor de regio en volkscultuur. Naar beiden moet meer geld.

FvD tot slot wil vooral aandacht voor de geschiedenis voor Nederland en de Nederlander. Daartoe moet het huidige budget anders en beter worden besteed. Heel praktisch wil de partij een nieuw Paleis voor de Volksvlijt realiseren.

Sport

In de verkiezingsprogramma’s ook veel aandacht voor sport. Het onderwerp komt 59 maal terug. Meerdere partijen pleiten voor een Sportwet.

GroenLinks-PvdA wil in de Sportwet wettelijk vastleggen dat iedere gemeente voldoende sportverenigingen en faciliteiten moet hebben. Gemeenten vergoeden lidmaatschapskosten voor mensen met een laag inkomen. Sport en beweging wordt in de visie van deze partij een standaard onderdeel van de inrichting van onze openbare ruimte. Net als bij het CDA zijn vitale verenigingen belangrijk voor GroenLinks-PvdA.

Ook D66 wil een Sportwet waarin het recht op sport en bewegen is opgenomen voor iedereen. Dat betekent dat ze financiële drempels voor huishoudens met een krappe beurs om te kunnen sporten wegnemen met fondsen en voorzien in voldoende openbare plekken om te sporten en bewegen. Voor mensen met een beperking mogen er geen hindernissen zijn om te sporten en te bewegen. Dat idee wordt gesteund door de SP die in de Sportwet de rollen en verantwoordelijkheden van de overheid op het gebied van sport en bewegen wil vastleggen.

Net als de VVD wil D66 grote sportevenementen naar Nederland halen. Grote sportevenementen zijn goed voor het imago van Nederland en om talent te lokken.

Bij het CDA staan in de sport de verenigingen voorop. Zij krijgen dan deze partij alle hulp. Daarnaast zet het CDA sport in om allerhande maatschappelijke problemen aan te pakken zoals gezond eten, geen drugs gebruiken en niet te roken. Daartoe komen er extra investeringen in sport en bewegen dat ook vanuit inclusie belangrijk is voor deze partij.

Ook NSC zet in op een ambitieus sportbeleid. Er komt een nationaal programma om sport en bewegen te stimuleren. Gemeenten en lokale organisaties krijgen middelen om het lokale sportaanbod te bevorderen met ook aandacht voor gehandicaptensport.

De PvD vliegt sport weer heel anders aan en wil sportvissen verbieden en schaats- en skibanen sluiten in de zomer.

Tot slot

En wat wil de sector zelf? Dat kun je nalezen in de standpunten van Destinatie Nederland, HISWA-RECRON, KHN en ANVR.

Trefwoorden: beleid, verkiezingen, politieke partijen, toerisme, recreatie, vakanties, sport, cultuur, luchtvaart, trein, horeca

CELTH
 


||| Nieuws |||

15/04/24
Minke Rabaut in workshop 3ST
Minke Rabaut van Impuls Zeeland is toegevoegd aan de workshop 3ST tijdens het Trendcongres Toerisme en Vrijetijd 2024, op 18 april in Vlissingen
15/04/24
Resort Lexmond van TopParken officieel geopend
Zaterdag 13 april vond de officiële opening van Resort Lexmond van TopParken plaats. Het vakantiepa...
11/04/24
Marieke Braber spreker workshop Vakantieparken en trends
Jos van der Sterren heeft bij zijn workshop over vakantieparken een stevige side-kick naast zich in de vorm van Marieke Braber. Het is weer een sterke aanvulling in het programma van Trendcongres Toerisme en Vrijetijd 2024.
09/04/24
Ga op speeddate bij Trendcongres Toerisme en Vrijetijd
Nog een reden om naar het Trendcongres Toerisme en Vrijetijd te komen. Je mag als bezoeker op speeddate. Leer razendsnel je vakgenoten kennen.
05/04/24
Exclusief voor leden
Handreiking tijdelijke functieverandering vakantieparken
Het Expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel heeft de ‘Handreiking tijdelijke functieverandering vakantieparken' aan aan demissionair minister Hugo de Jonge overhandigd.
03/04/24
Exclusief voor leden
Hoe bouw je een onderscheidend merk?
Hoe bouw je een merk met een onderscheidende identiteit? Die vraag stond centraal op de presentatie van Martijn Assen van bureau NLVK op het kennisevent Embrace Growth 2024 van Booking Experts. In dit artikel de highlights en wat pointers.
03/04/24
ACSI Kampeerreizen nieuwe sponsor NJBB
Per april 2024 heeft ACSI heeft een driejarige sponsorovereenkomst gesloten met de Nederlandse Jeu de Boules Bond, gericht op promotie onder kampeerliefhebbers.
03/04/24
Exclusief voor leden
Dormio start verhuur 76 appartementen in Breskens
Dormio Resorts & Hotels is gestart met de verhuur en het beheer van Breskens Apartments in Breskens, Zeeuws-Vlaanderen. Het complex, ontwikkeld door Cafferelli en Van der Poel, bestaat momenteel uit drie luxe appartementsgebouwen en biedt 76 appartementen en penthouses.

||| Agenda |||

27/05/24
27/05/24 t/m 27-05-24: Sustainable Tourism Mobility Forum
De Breda University of Applied Sciences (BUas) en het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen ...
24/06/24 t/m 26-06-24
24/06/24 t/m 26-06-24: CBTS 2024
Van 24 tot en met 26 juni organiseert de Breda University of Applied Sciences de jaarlijkse CBTS-con...
25/06/24 t/m 28-06-24
25/06/24 t/m 28-06-24: Atlas Annual Conference 2024
Onder het thema 'Navigating the Future' organiseert de Breda University of Applied Sciences van 25 t...