Geplaatst op: 02-02-2021
Auteur: Marc Gerlings
NRIT
Publicatie: 2020-06

Professional Doctorate kan kennisverschuiving in gastvrijheidssector opleveren

Strategie, onderzoek, en managementontwikkeling in PD-school

Professional Doctorate kan kennisverschuiving in gastvrijheidssector opleveren
Innovatie en versterking van kennis in de gastvrijheidssector is hard nodig. De Professional Doctorate kan strategisch en operationeel een groot verschil maken.

In de afgelopen tien jaar is het kennisniveau in de gastvrijheidssector sterk verbeterd. Toch is een verdere versterking van de kennisinfrastructuur in de gastvrijheidssector noodzakelijk. Met de komst van een nieuwe titel Professional Doctorate voor het domein Leisure, Tourism & Hospitality kunnen onderzoektalenten nog beter innovatie in de sector aanjagen.

De hogescholen met leisure-, toerisme- en hospitalityopleidingen ontwikkelen samen het nieuwe Professional Doctorate programma. Het is onderdeel van een pilot van vier jaar voor meerdere sectoren, onder regie van de Vereniging Hogescholen. Het Centre of Expertise Leisure, Tourism & Hospitality (CELTH) is betrokken als procesbegeleider.

Voor de jaren 2022 en verder wordt gerekend met 15 tot 20 Professional Doctorate plaatsen

CELTH maakt zich sterk voor deze nieuwe zogenaamde ‘derde cyclus’, een opleiding die volgt op de bachelor en master in het hoger onderwijs. "Het is de kans om kennis én kunde in de sector naar een hoger niveau te tillen”, meldt Menno Stokman, directeur van CELTH. Het gastvrijheidsdomein wordt gekenmerkt door veel midden- en kleinbedrijven. Toch zie je ook hier de afgelopen jaren een schaalvergroting en toenemende professionalisering. Dat was al decennia zichtbaar in de hotellerie en is nu ook al jaren duidelijk aan de orde in de horeca, de vakantieparken, commerciële leisure en de reismarkt. In deze bedrijven wordt op hoog niveau strategisch en operationeel gedacht en geschakeld. Voor de professionals binnen de middelgrote en grote spelers in deze sector is het Professional Doctorate een interessante volgende stap. Het plan voor deze nieuwe manier van opleiden, onderzoek en coaching vroeg veel voorbereidingstijd.

De ontwikkeling van een praktijkgerichte doctorsgraad binnen het domein Leisure, Tourism & Hospitality is gewenst, gegeven de sterk veranderende en complexe beroepspraktijk binnen het domein en de toenemende behoefte aan hooggekwalificeerde professionals. Het domein groeit wereldwijd en staat voor grote uitdagingen. Dit vraagt om nieuwe expertise, andere concepten en extra onderzoek. Nu moet het plan nog door de minister van onderwijs geaccordeerd worden maar dat lijkt geen probleem. De noodzaak tot versterking van management in toerisme is duidelijk in Den Haag. Adviesorgaan Rli liet aan politiek Den Haag weten dat de sector een sterkere kennisinfrastructuur nodig heeft.

Vergelijking met promotietraject

De PD is te vergelijken met een promotietraject bij een Universiteit. Bij de PD voorstellen investeren de sector en de overheid gezamenlijk in een nieuwe pool van praktijkgerichte onderzoekers. Daar staat tegenover dat deze doctors tijdens hun opleiding de sector versterken met onderzoek. Na hun opleiding hebben deze mensen beter zicht en mogelijk ook antwoorden op de complexe vraagstukken in leisure, toerisme en hospitality. Met de hogescholen is afgesproken dat het domein breed wordt benaderd: het gaat om gastvrijheid, leisure, toerisme maar ook om urban culture en sport. De slimme kant van deze aanpak is dat onderzoekservaringen en -resultaten terugvloeien naar lessen voor studenten van zeven hogescholen. Tegelijkertijd zijn het bedrijfsleven en de overheid betrokken waardoor de triple helix wordt gevoed. Voor 2021 mikken de hogescholen op vijf professionals die kans maken op een plek in deze pd-school. Voor de jaren 2022 en verder wordt gerekend met 15 tot maximaal 20 Professional Doctorate plaatsen. De overheid vraagt om co-financiering vanuit stakeholders in de sector.

Het versterkt de kennisrol van hogescholen en daarmee de strategische meerwaarde voor het werkveld

Voormalig directeur van de Academie voor Toerisme van Breda University of Applied Sciences Jos van der Sterren, is vanuit CELTH aangesteld als projectleider in het proces en de uitvoering. Van der Sterren is in overleg met de instellingen over de hoogte van de financiering en daarmee ook over de agendapunten voor onderzoek en kennisontwikkeling. Het starten van een gezamenlijk Professional Doctorate-programma maakt het mogelijk dat de hogescholen, samen met het werkveld, gerichter aanspraak kunnen maken op financieringsmogelijkheden, binnen NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek), Regieorgaan SIA dat onderdeel is van NWO en Europese fondsen. Het versterkt de kennisrol van hogescholen en daarmee de strategische meerwaarde voor het werkveld.

Programma met hospitality- en managementvraagstukken

Er ligt een groot scala aan onderwerpen die door onderzoekers in de PD-school kunnen worden opgepakt. Natuurlijk zal spreiding in samenhang tot onder- en overtoerisme aan bod komen. Met of zonder COVID-19 blijft het managen van veerkracht in het domein van belang. Daarnaast kan worden gedacht aan thema’s als circulaire economie en transitie naar duurzame bedrijfsvoering. CELTH ziet daarnaast graag een onderbelicht thema op de agenda komen: dat van human capital. In de industrie waarin de mens de warmste gastvrijheid geeft, wordt vaak als eerste op arbeidsvoorwaarden, trainingen en coaching bezuinigd. Dat moet echt anders, van kale kostenpost op een loonlijst naar de waardevolle werknemer. Er is nog veel meer mogelijk in de pd-opgave. Denk ook aan het lastige punt van de financiering van de gastvrijheidsindustrie. Het kapitaal is hard nodig om tools en management te versterken. Waar het geld vandaan komt, dat wordt fragmentarischer. Dat is een echte opgave voor de volgende generatie aan topmanagers en beleidsmakers. Zo zit het ook nog in elkaar. De generatie Professional Doctorates hoeft niet helemaal naar het bedrijfsleven terug te keren. Ook de overheid kan door zijn grote beleid- en regierol extra toptalenten inzetten.

Kansen onderzoek voor Professional Doctorates?
  • Vergroten van de veerkracht van bedrijven in het domein Leisure, Tourism & Hospitality, zodat deze kunnen inspelen op externe ontwikkelingen en onverwachte marktverstoringen, zoals gezondheidsverstoringen/ pandemieën, maar ook geo-politieke verstoringen, terreur.
  • Ontwikkelen van kennis en toepassen van interventies op het gebied van duurzaamheid, circulariteit, bijpassende wet- en regelgeving en nieuwe business- en beheermodellen binnen het toerisme-, vrijetijds- en hospitalityaanbod. Dit betreft transities van: vervoer, verblijf- en hospitalitydienstverlening, events, dagattracties, sport en cultuur, (digitale) bemiddeling en bestemmingen en de openbare ruimte als geheel, inclusief cross-overs met andere sectoren, domeinen en de Topsectoren.
  • Ontwikkelen van kennis en toepassing van interventies bij de ontsluiting van het aanbod richting de consument, met behulp van verdere digitalisering en (big) data, met naast de technologische component ook de sociaal-maatschappelijke en ethische consequenties op de korte- en langetermijn, zowel op het individu-niveau als het niveau van de samenleving als geheel.
  • Ontwikkeling van visie en praktijkmodellen voor de menselijke factor: het Human Capital in het domein: welke kennis, skills en vaardigheden zijn nodig en hoe die te ontwikkelen?
Welke hogescholen zijn betrokken bij Professional Doctorate?

Hotelschool The Hague, Hogeschool Saxion (Hospitality Business School), Breda University of Applied Sciences (Academy for Hospitality & Facility Management, Academy for Leisure & Events, Academy for Tourism), NHL Stenden Hogeschool (Stenden Hotel Management School, Academy for Leisure & Tourism Management), HZ University of Applied Sciences (Domein Business, Vitality & Hospitality – Tourism Management), Inholland (Domein Creative Business – Tourism Management) en Zuyd Hogeschool (Hotel Management School Maastricht)

Trefwoorden: onderwijs, toerisme, leisure, horeca, verblijfsrecreatie, onderzoek, Kelt

||| Blogs |||

06/05/20
Waarom we vooral in onze vrije tijd moeite hebben met de lockdown
We leven inmiddels meer dan 7 weken in een inteligente lockdown. Een ingrijpende maatregel om het Co...
30/03/20
VrijetijdsTrends 2020 en de invloed van Corona: Thuisentertainment, lokalisering, on- en offline, herstel of crisis
Het Coronavirus heeft een grote impact op ons vrijetijdsgedrag. In een paar weken tijd zijn ons gedrag en de VrijetijdTrends 180 graden gedraaid. De vraag is: wat gebeurt er als deze crisis weer op zijn retour is?
26/03/20
De wederopbouw van de vrijetijdssector
Wat gaat de coronacrisis onze sector van almaar meer-meer-meer opleveren? Wat boeit onze gasten in de toekomst nu echt?
13/01/20
Eenzijdige beeldvorming
Met veel bombarie trokken boeren op 4 oktober naar De Haag om te protesteren. Aanleiding voor dit pr...
13/12/19
Pleasure for all! Hoe gastvrij zijn vrijetijdsbedrijven …?
Nederland heeft 2 miljoen mensen met een beperking. Wat doet de vrijetijdssector om ook deze gasten een warm welkom te heten?

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

24/02/21
The Rolling Stones – Unzipped kan nog tot 18 april in Nederland zijn
Het Groninger Museum verlengt The Rolling Stones – Unzipped tot en met 18 april 2021. De verlenging is een uiterste poging van het museum om de tentoonstelling zo lang mogelijk open te houden en zoveel mogelijk bezoekers toe te kunnen laten. Hierna is geen verlenging meer mogelijk omdat de expositie vanaf juni te zien is in het Franse Marseille.
24/02/21
Verhoging steun vaste lasten (TVL) lichtpuntje voor horeca
Ondernemers krijgen in het eerste en tweede kwartaal van 2021 een hogere maximale tegemoetkoming voor de vaste lasten (TVL). Ook verhoogt het kabinet in het eerste kwartaal de maximale voorraadsubsidie voor de gesloten detailhandel van 200.000 euro naar 300.000 euro. Het kabinet trekt voor deze verruiming 375 miljoen euro uit. Dat schrijven minister Van ’t Wout en staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vandaag aan de Tweede Kamer.
23/02/21
Perceptie reputatie steden verandert door coronamaatregelen
De perceptie van sterkste reputatie van steden verandert door de invloed van een jaar lang aan coronamaatregelen. Amsterdam was altijd de favoriete stad in de ogen van de Nederlanders maar dat verandert. Utrecht neemt die koppositie over en de hoofdstad daalt zelfs twee plaatsen in een top 1 overzicht.
22/02/21
Floriade krijgt primeur met brug van cementloos beton
De Floriade 2022 krijgt veel nieuwe infrastructuur. Het levert meteen kansen op om innovaties toe te passen. Primeurs zijn het materiaal cementloos beton en de bekisting wordt meteen gebruikt voor de groene zijkant in de toekomst.
17/02/21
Pieter Cloo vertrekt bij Floriade
Pieter Cloo heeft besloten zijn werk als statutair directeur Floriade Almere 2022 BV na april 2021 niet voort te zetten. Pieter Cloo ziet geen mogelijkheid voor een verdere constructieve samenwerking met het gemeentebestuur van Almere.
17/02/21
Luxe vakantiehuizen erg populair in de voorjaarsvakantie
 Luxe vakantiehuizen zijn erg populair tijdens de voorjaarsvakantie. Dat blijkt uit data van he...
17/02/21
Opnieuw ondersteuning voor Gelderse ondernemers in horeca en toerisme
Er komt extra ondersteuning voor de Gelderse horeca-, toerisme- en vrije tijdsector die zwaar is get...
15/02/21
Temper een uitzendbureau of bemiddelingsplatform?
De Inspectie SZW concludeert in een onlangs verschenen rapport over Temper dat het een uitzendbureau is en geen bemiddelingsplatform. En dat de mensen die voor haar werken geen zzp’ers zijn maar werknemers. Dat betekent dat zij recht hebben op een arbeidsovereenkomst en dat ze betaald moeten worden conform de uitzend-cao. Vakbond FNV ziet schijnzelfstandigheid in de constructie. Temper is onder meer actief in de horeca.