Geplaatst op: 15-09-2020
Auteur: Redactie
NRIT

Wat betekenen de plannen van het kabinet voor de vrijetijdssector?

Prinsjesdag 2020

Wat betekenen de plannen van het kabinet voor de vrijetijdssector?
Vandaag heeft de Nederlandse regering de begroting voor 2021 gepresenteerd. Het begrotingstekort komt in 2020 naar verwachting uit op 7,2% en blijft volgend jaar met 5,5% ook nog aanzienlijk. Ook de schuld loopt weer op. Dat komt omdat de Nederlandse regering heeft gekozen voor het stutten van de economie en werkgelegenheid met een brede waaier aan maatregelen. In totaal wordt in 2020 en 2021 45,9 miljard euro uitgekeerd aan steun voor bedrijven, ondernemers en werknemers. Wat zijn voor ondernemers in de vrijetijdssector relevante vooruitzichten en maatregelen. In dit artikel dat steeds wordt aangevuld een overzicht.

Hieronder de plannen van:
> Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
> Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
> Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
> Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
> Ministerie van Binnenlandse Zaken

Het kabinet verlengt de steun aan bedrijven, zelfstandigen en werkenden vanaf 1 oktober met 9 maanden. Daardoor hebben mensen voor een lange tijd duidelijkheid. Naast het ondersteunen zodat er zo weinig mogelijk banen verloren gaan, trekt het kabinet ook veel geld uit om mensen te helpen bij het vinden van ander werk of het aanpassen van de werkzaamheden en om te voorkomen dat mensen in de schulden en in de armoede komen. Ondanks alle maatregelen is het helaas niet te voorkomen dat er toch mensen hun werk kwijtraken en bedrijven failliet gaan. Om de Nederlandse economie weer op stoom te krijgen wordt de komende vijf jaar 20 miljard euro in het Nationaal Groeifonds gestoken. Daarnaast gaat er extra geld naar de beperking van stikstofneerslag en natuurherstel. Er wordt ook fors geïnvesteerd in infrastructuur, woningbouw en publieke diensten.

Economie kan in 2021 weer groeien

Het Nederlandse kabinet verwacht dat de economie weer vanaf dit kwartaal gaat groeien. Toch dreunt de economische coroanaklap nog stevig na. In de basisraming van het Centraal Planbureau krimpt de Nederlandse economie in 2020 met 5% waarna in 2021, vanaf die lagere basis, weer ruimte is voor 3,5% groei. De economische terugval in Nederland is minder hevig dan elders in de eurozone. De overheidsfi?nanciën hangen door steunmaatregelen en lagere belastinginkomsten ?flink uit het lood, maar zijn niet in gevaar.

Een deel van de schade is waarschijnlijk permanent. Resterende contactbeperkingen en onzekerheid over de toekomst zetten voorlopig nog een rem op het herstel van de economische activiteit.  Naarmate de crisis langer duurt, vervliegt volgens het SCP de hoop op volledig herstel. Faillissementen en werkloosheid leiden tot schade aan immaterieel en menselijk kapitaal. Bij een tweede golf kunnen deze voorspellingen overigens de prullenbak in en krijgt de economie het zwaar te verduren.

Koopkracht blijft op peil

De statische koopkrachtontwikkeling is in doorsnee 2,2% voor 2020 en 0,8% in 2021, maar dit moet wel met extra reserve worden geïnterpreteerd. Doordat de lonen trager reageren dan de inflatie is de statische koopkrachtontwikkeling dit jaar gunstig, voor volgend jaar houden loon- en inflatieontwikkeling meer gelijke tred. De vorig jaar aangekondigde lastenverlichting stuwt de koopkracht in 2020 verder op, de lastenverlichting die bij de Augustusbesluitvorming is afgesproken, doet de koopkracht volgend jaar ook stijgen. Hierbij kan echter niet genoeg benadrukt worden dat dit de statische koopkracht betreft, waarin geen rekening wordt gehouden met de effecten van corona via werkloosheid of een lagere omzet voor zelfstandigen. In een uitzonderlijke crisis als deze is de zeggingskracht van koopkrachtcijfers extra beperkt.

Wat doet het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat?

De begroting van het ministerie van EZK staat in het teken van steunen, helpen aanpassen en investeren.  Per 1 oktober treedt het nieuwe steun- en herstelpakket in werking. Tegelijkertijd kijkt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ook naar de lange termijn. Het Nationaal Groeifonds moet de welvaart en het verdienvermogen van toekomstige generaties veiligstellen. 

Het kabinet neemt voor in totaal 1 miljard euro aan maatregelen gericht op groeibedrijven, innovatie, het behoud van banen en omscholing in het mkb. Om groeibedrijven (startups en scale-ups) te ondersteunen stelt het kabinet 150 miljoen euro beschikbaar door middel van een groot nationaal scale-upfonds. Ook gaat er 150 miljoen euro naar de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen, waarmee zij innovatieve mkb-bedrijven kunnen ondersteunen. Er komt 157 miljoen euro extra beschikbaar voor de innovatieregeling WBSO, waarmee vooral startups en mkb-bedrijven meer onderzoek en ontwikkeling kunnen doen. Daarnaast is er voor mkb-werkgevers 38 miljoen euro beschikbaar voor omscholing van personeel. Ook wordt er 300 miljoen euro gereserveerd voor een beoogd fonds om (middel)grote bedrijven gezond te houden. Tot slot heeft het kabinet 225 miljoen euro vrijgemaakt voor cofinanciering van EU-programma’s gericht op regionale ontwikkeling, innovatie, duurzaamheid en digitalisering

Om de welvaart de komende 20 tot 30 jaar te behouden en te vergroten, moet de economie harder én anders groeien. Dat is nodig om ook in de toekomst gezondheidszorg, onderwijs en pensioenen te kunnen betalen en daarnaast geld over te houden voor de huishoudportemonnee. In het geval van een toekomstige economische dip, is het belangrijk om die klappen op te kunnen vangen zónder directe bezuinigingen. Daarom trekt het kabinet de komende vijf jaar in totaal 20 miljard euro uit voor investeringen die bijdragen aan het behouden en vergroten van welvaart. Dit geld wordt ondergebracht in het Nationaal Groeifonds en gaat naar kennisontwikkeling, fysieke infrastructuur en onderzoek, ontwikkeling & innovatie.

Bijdrage NBTC iets omhoog

Op de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is voor ondersteuning van het  Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) in 2021 in totaal 9,25 miljoen euro gereserveerd. Dat is 214.000 euro meer dan in 2019. 

Project Vitale Vakantieparken gecontinueerd

Het ministerie van Binnenlandse Zaken geeft in 2021 een vervolg aan de uitvoering van de interbestuurlijke actie-agenda vakantieparken. Het is nog niet bekend wat voor budgetten daarvoor beschikbaar zijn.

Vervoer Nederland krijgt noodzakelijke boost

De komende jaren trekken minister Cora van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Stientje van Veldhoven versneld 1,9 miljard euro uit voor het onderhoud en vervangen van wegen, spoor, vaarwegen en dijken. Het beheer en onderhoud van wegen en spoor krijgt hierdoor de komende jaren een extra impuls. Versnellen is het credo. Dit blijkt uit de plannen die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onthulde na de Troonrede. Voor onze sector staan in de plannen aanknopingspunten bij Schiphol, fietsinfrastructuur en circulariteit

Minister van Nieuwenhuizen stelt ruim een half miljard versneld beschikbaar om eerder dan gepland onderhoud uit te voeren aan de Rijksinfrastructuur. Dit bedrag komt bovenop de extra 265 miljoen die zij eerder al heeft uitgetrokken voor het onderhoud van bruggen, tunnels en sluizen die in de decennia na de oorlog zijn gebouwd en toe zijn aan een opknapbeurt. Rijkswaterstaat is al in gesprek met de bouwsector over welke werkzaamheden op korte termijn kunnen worden uitgevoerd, zodat men zo snel mogelijk aan de slag kan met opdrachten.

Minister van Nieuwenhuizen: "Het is al weer bijna net zo druk op de wegen als voor corona. Dus zorgen we ervoor dat de infrastructuur er beter voor staat wanneer de economie straks weer aantrekt. Door waar het kan onderhoud versneld uit te voeren, willen we oponthoud bij bruggen en sluizen zoveel mogelijk voorkomen.” 

Het gaat onder meer om groot onderhoud van de wegen N18 en A50 in Oost-Nederland. Ook het baggeren van grote rivieren als de Nederrijn-Lek, Bovenrijn-Waal en de Twentekanalen vindt eerder plaats. 


Meer spoor rond Schiphol

Staatssecretaris van Veldhoven stelt de komende jaren ruim 1,4 miljard versneld beschikbaar voor onderhoud en vervanging van het spoor. Ongeveer de helft van het extra budget komt tussen 2021 en 2023 op de markt. Van Veldhoven: "De trein is voor veel mensen dé manier om naar werk, school of familie te gaan. Ons spoor is een van de drukst bereden ter wereld. Door nu extra te investeren vermijden we storingen voor de reiziger en goederenvervoerders. ProRail gaat werk snel op de markt zetten. Dat betekent werk voor bouwbedrijven in moeilijke tijd en dat is belangrijk”.  

ProRail pakt de komende jaren onder meer het spoor rond Schiphol aan. Goederenrangeerterrein Kijfhoek en de havenspoorlijn van Rotterdam krijgen een opknapbeurt. Monumentale stationskappen in Groningen en Leeuwarden worden gerestaureerd en meer stations worden rolstoelvriendelijk gemaakt.


100 miljoen euro naar goede plannen fietsinfrastructuur

Minister van Nieuwenhuizen werkt samen met gemeenten en provincies aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. Eerder maakte zij bekend dat deze partijen plannen in kunnen dienen voor concrete maatregelen om de veiligheid op wegen en fietspaden te verbeteren. Er zijn uit het hele land zoveel goede plannen binnengekomen dat Van Nieuwenhuizen in 2021 hiervoor 100 miljoen euro extra beschikbaar stelt, boven op 50 miljoen euro die al jaarlijks beschikbaar is. Zo kunnen rotondes, stoepen, kruisingen en andere plekken waar veel ongelukken gebeuren sneller worden aangepakt.

Economie zonder afval

Staatssecretaris van Veldhoven investeert 40 miljoen in een economie zonder afval: de circulaire economie. Het kabinet wil dat Nederland in 2050 volledig circulair is en zet in op 50% minder gebruik van primaire grondstoffen in 2030. Door slimmer te ontwerpen, te recyclen en her te gebruiken voorkomen we milieuvervuiling en CO2-uitstoot. Van Veldhoven trekt 40 miljoen uit voor het versnellen en opschalen van de circulaire economie. Het geld gaat onder meer naar concrete circulaire initiatieven van MKB-ers. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van een circulair systeem van herbruikbare bekers voor op festivals. Daarnaast wordt kennisontwikkeling en innovatie gestimuleerd, een investeringsfonds opgezet en worden ondernemers geholpen met het ombouwen van bestaande businessmodellen naar circulaire businessmodellen.

Culturele en creatieve sector krijgt naast steunpakket corona extra budget


Op de begroting voor cultuur is, naast het steunpakket van € 482 miljoen, voor de komende vier jaar € 15 miljoen extra per jaar beschikbaar (in totaal € 60 miljoen over 2021-2024). Daarnaast wordt jaarlijks € 2 miljoen ingezet voor de provincies Zeeland, Flevoland, Limburg, Drenthe, Overijssel en Friesland.

Deze middelen zijn bedoeld om de culturele infrastructuur in deze regio’s verder te versterken. Het kabinet hecht aan een stevige culturele en creatieve sector. Deze sector levert een forse bijdrage aan een gunstig economisch vestigingsklimaat in Nederland, denkt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Minister Van Engelshoven heeft de adviezen van de Raad voor Cultuur over de toekenning van rijkssubsidies aan culturele instellingen voor de Basisinfrastructuur 2021-2024 overgenomen. In totaal krijgen 113 culturele instellingen en 6 fondsen een totaalbedrag van € 413 miljoen subsidie per jaar (inclusief de € 15 miljoen). De € 15 miljoen extra zal door het Fonds Podiumkunsten worden verdeeld onder de grote groep podiumkunst instellingen die ondanks een positieve beoordeling niet in aanmerking zou komen voor meerjarige subsidie.
 

Cultuur kan niet genoeg publiek bereiken

Minister Van Engelshoven: "Juist in deze tijd heeft de culturele en creatieve sector de overheid keihard nodig. Door de coronamaatregelen zal deze sector nog langere tijd niet in staat zijn om het publiek te bereiken dat nodig is om financieel gezond te kunnen zijn. Kunst en cultuur is van en voor iedereen. Een sector die ons verwondering brengt en die aan heel veel mensen werkgelegenheid en inkomen biedt. Deze structurele subsidie biedt hen, naast het steunpakket, de zekerheid die ze nodig hebben voor het maken van vernieuwende en mooie producties.”

Scapino, Noorderslag en Next Nature Network

Op verzoek van de Tweede Kamer wordt Scapino Ballet Rotterdam opgenomen in de Basisinfrastructuur 2021-2024 door het subsidieplafond in de categorie dans te verhogen. Daarnaast krijgen festival Eurosonic Noorderslag en het initiatief van Next Nature Network in samenhang met andere initiatieven in Eindhoven voor vier jaar een projectsubsidie.

Helpende hand van musea tot en met erfgoed

Kunstenaars en makers in de culturele en creatieve sector zijn hard geraakt door corona. Het publiek kan nog niet in grote getalen ontvangen worden, veel voorstellingen zijn afgelast en veel makers zitten zonder werk. Tegelijkertijd lopen de kosten van veel bedrijven en zelfstandigen door. Na het eerste steunpakket voor cultuur van € 300 miljoen, kwam daarom een aanvullend steunpakket van € 482 miljoen. Dit tweede steunpakket is bedoeld om innovatie en  verdienvermogen in de cultuursector te ondersteunen. Er komt onder andere extra geld beschikbaar voor gemeentes en provincies, private musea en collecties, varend erfgoed, leningen voor monumenten en vrije producenten en het garantiefonds film.

Met de algemene steunmaatregelen, zoals de tegemoetkoming vaste lasten (TVL), loonsubsidie (NOW) en de inkomensondersteuning voor zzp’ers (TOZO) loopt de aanvullende steun voor de cultuursector bij Prinsjesdag op tot ruim € 1 miljard euro.

Robuustheid natuur verbeteren

In het landelijk gebied neemt de biodiversiteit nog altijd af en is onverminderde inzet nodig om de stikstofneerslag terug te dringen, meldt Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op Prinsjesdag 2020. 

Voor het versterken en herstellen van natuur komt vanaf 2021 tot en met 2030 substantieel extra geld beschikbaar, oplopend tot jaarlijks 300 miljoen euro. Rijk en provincies geven met deze middelen uitvoering aan het gezamenlijke programma Natuur. Daarnaast wordt uit de Begrotingsreserve Stikstof 125 miljoen euro ingezet voor natuurherstelprojecten in natuurgebieden, zoals hydrologische maatregelen en het verwerven van ‘sleutelhectares’ om de robuustheid van natuurgebieden te vergroten.


Natura 2000-gebieden weer gezond maken

Het kabinet werkt het komende jaar, met minister Schouten als programmaminister, verder aan de opgave om de stikstofneerslag te verminderen en de natuur te herstellen en te versterken. Alleen dan komt er weer ruimte voor nieuwe en nodige economische ontwikkelingen. Het Rijk investeert de komende jaren in totaal meer dan 2 miljard euro in efficiënte bronmaatregelen in sectoren als de landbouw, industrie, mobiliteit en de bouw. Voor de landbouw komen er volgend jaar financiële regelingen en subsidies voor boeren die willen omschakelen naar meer duurzame (kringloop)landbouw en boeren die willen stoppen. Doel is dat in 2030 minimaal de helft van de stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden een gezond stikstofniveau heeft en daarmee onder de zogenoemde kritische depositiewaarde komt. Streven is de structurele aanpak stikstof begin 2021 wettelijk te verankeren.Trefwoorden: economie, beleid, toerisme

||| Blogs |||

05/10/20
Van overtoerisme naar ondertoerisme?
Van overtoerisme naar ondertoerisme?
05/10/20 · Toerisme · Jasper Heslinga | Lees meer
Waar tot maart dit jaar de discussie nog volop ging over té veel toeristen, hoe om te gaan me...
08/09/20
Het nieuwe normaal maakt nieuwsgierig en creatief
Het nieuwe normaal maakt nieuwsgierig en creatief Wat is het nieuwe normaal? Deze vraag heb ik ...
28/07/20
Waarom Pinterest voor bedrijven in toerisme & recreatie zo’n geweldig promotiemiddel is
Veel mensen denken bij Pinterest aan hobbyprojecten. Maar wist je dat 1 miljoen Nederlandse gebruikers op Pinterest zoeken naar inspiratie voor reizen en dagjes uit? Pinterest is dus bij uitstek geschikt voor bedrijven in toerisme & recreatie.
28/07/20
I am the greatest!
I am the greatest!
28/07/20 · Reis & vervoer · Vakanties · Marcel Baltus | Lees meer
Marcel Baltus wil met zijn blog de nieuwsredacties eens opschudden. Zij kiezen steevast voor de grote bedrijven als de reisbranche in de actualiteit staat. De vele duizenden kleine reisbedrijven krijgen geen aandacht terwijl zij het kloppend hart zijn van de branche.
14/07/20
Destinatiemarketing in coronatijd
Hoe werk je als DMO aan een toekomstbestendige positionering, ontwikkeling en zichtbaarheid van het toeristische product in je regio? Astrid Crum, directeur van Marketing Drenthe deelt graag haar inzichten.

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

23/10/20
Hotels mogen na 20.00 geen alcohol verkopen aan gasten
Op vrijdagmiddag is besloten door het kabinet dat hotels in Nederland geen alcohol mogen schenken en verkopen na 20.00. Dit mag ook niet via room service of andere diensten.
23/10/20
EU Green Week aanzet tot goed raamwerk maar landbouwbeleid niet innovatief genoeg
Terwijl vandaag de EU Green Week wordt afgesloten zijn Nederlandse natuurorganisaties verbaasd over het Europese beleid voor de boeren.
23/10/20
Pathé gaat ook bezorgen met Pathé Delivery
Pathé laat popcorn en andere bioscoopsnacks vanaf nu thuis bezorgen in samenwerking met Thuisbezorgd.nl onder de naam Pathé Delivery.
23/10/20
Derde overname van TopParken
En weer kondigt TopParken een overname op de Veluwe aan. Na eerder deze maand camping de Hertshoorn in Garderen te hebben overgenomen, wordt nu de koop van camping Berkenrode in Beekbergen aangekondigd. De camping wordt na de overname onderdeel van Recreatiepark Beekbergen, het bestaande vakantiepark van TopParken dat direct grenst aan camping Berkenrode.
23/10/20
Anderhalvemetersubsidie voor meer Friese ondernemers
Friese ondernemers hebben zo’n 200.000 euro aan subsidie van de provincie ontvangen voor maatregelen om hun bedrijf op de 1,5 metereconomie aan te passen. De provincie breidt de regeling nu uit naar meer sectoren door een uitbreiding van de lijst met SBI-codes. Er is nog 800.000 euro beschikbaar.
23/10/20
Pinomzet in vrijetijdssector weer onderuit maar minder hard dan in maart
De pinomzet is na de gedeeltelijke lockdown 10% lager dan normaal. Sectoren die hard zijn getroffen zijn de horeca en recreatie & cultuur. Maar minder hard dan in maart tijdens de eerste lockdown.
22/10/20
Exclusief voor leden
Foodvalley krijgt science center en belevingscentrum
De eerste paal werd gistermiddag in de grond geslagen door John Verbrakel, hoofd research en development bij Upfield. Dit gebeurde samen met Harry Dijkstra, directeur van bouwbedrijf Van Wijnen. Burgemeester van Wageningen Geert van Rumund en Rens Buchwaldt, bestuurslid van Wageningen University & Research, waren vanwege COVID-19 virtueel aanwezig.
22/10/20
Consument is pessimistisch maar niet zo erg als in maart
De stemming onder consumenten is in oktober 2020 iets verslechterd, meldt het CBS.