Geplaatst op: 25-10-2018
Auteur: Ton Vermeulen
Pleisureworld NRIT

Een derde van Brabantse vakantieparken heeft te weinig perspectief

Een derde van Brabantse vakantieparken heeft te weinig perspectief
Een derde van de vakantieparken in Brabant voldoet niet (meer) aan de wens van toeristen en heeft te weinig toekomstperspectief in de verblijfsrecreatie. Dat blijkt uit een vitaliteitsscan die de provincie liet uitvoeren onder de 199 Brabantse vakantieparken. Deze bedrijven bevinden zich in een neerwaartse spiraal, waardoor ze ook aantrekkelijk kunnen worden voor ongewenste activiteiten. Opvallend is dat in Brabant de scan in eerste instantie is verricht als onderdeel van de aanpak van ondermijnende activiteiten en niet vanuit een toeristisch perspectief voor de branche. De provincie gaat later dit jaar met gemeenten overleggen, sloop en sanering zijn daarbij nadrukkelijke gespreksonderwerpen.


De Brabantse vrijetijdssector is met 63.000 banen en een toegevoegde waarde van 2,42 miljard euro per jaar een belangrijke economische sector in Brabant, die bovendien bijdraagt aan de leefbaarheid en beleefbaarheid van het buitengebied.


Grote verschillen tussen parken

Positief is dat 44% van de Brabantse vakantieparken vitaal is en een aantal parken daarvan behoort tot de landelijke top. Goed ondernemerschap, vernieuwende concepten en/of locatie zijn belangrijke succesfactoren. Bijna de helft van de ondernemers heeft voor de komende jaren investerings- en uitbreidingsplannen.


Daar staat tegenover dat een deel van de parken niet meer aan de wensen van de gast voldoet. Volgens de onderzoekers heeft 35% van de parken te weinig perspectief en te weinig kwaliteit. Deze parken zijn vaak gelegen op B- of C-locaties. "We hebben parken bezocht die jaren geleden tot de top behoorden, maar waar al jaren niet meer in is geïnvesteerd. Vaak speelt ook het ontbreken van bedrijfsopvolging een rol”, legt Annelies de Witte, onderzoeksleider bij ZKA Leisure Consultants uit.


Op zoek naar alternatieve verdienmodellen

Het bureau onderzocht de vitaliteit van vakantieparken in meerdere provincies. "Brabantse ondernemers onderscheiden zich door passie en gedrevenheid; ze doppen graag hun eigen boontjes. Dat zorgt voor vernieuwing en innovatie, maar de keerzijde is dat ze soms ook op zoek gaan naar alternatieve verdienmodellen wanneer het toerisme terugloopt,” vervolgt Annelies Witte. Op diverse bedrijven vindt volgens de onderzoekers oneigenlijk gebruik plaats, zoals huisvesting van arbeidsmigranten en permanent wonen. Over enkele parken bestaan vermoedens van ondermijnende criminaliteit. "Veel bedrijven worden dagelijks bestookt met huisvestingsvragen. De verleiding kan dan heel groot zijn, maar de weg terug naar een gezond recreatief bedrijf wordt steeds moeilijker.”


In het onderzoek worden 7 conclusies getrokken:

  1. Met de Efteling/Loonse en Drunense Duinen en de Beekse Bergen heeft Noord-Brabant twee sterke A-locaties. Overige (niet-stedelijke) delen van de provincie, hebben ondanks aanwezigheid van een natuurlijke omgeving, (nog) geen grote toeristische aantrekkingskracht. Deze zijn vanuit het oogpunt van de toerist in beperkte mate of onvoldoende onderscheidend.
  2. Mede daardoor zijn goed ondernemerschap en een onderscheidend concept cruciaal.
  3. De druk vanuit huisvestingsmarkten is enorm. Parken worden ‘bestookt’ met vragen over huisvesting van met name spoedzoekers en arbeidsmigranten.
  4. Noord-Brabantse recreatieondernemers hebben een pragmatische houding en ‘doppen hun eigen boontjes’.
  5. Bij enkele parken zijn er vermoedens van ondermijnende activiteiten.
  6. De uitbreidingsbehoefte is groot. Deze is niet altijd gericht op de toeristisch-recreatieve doelgroep.
  7. Tot slot, ligt afglijden bij niets doen op de loer. Op de lange termijn loopt 50% van het aanbod gevaar. Dit kan leiden tot imagoschade van het hele toeristische product van Brabant.

Om de vitaliteit van de sector in Brabant te borgen en te versterken verdienen drie kernopgaven volgens ZKA Leisure Consultants aandacht:

  1. Er zorg voor dragen dat nieuw aanbod nu en in de toekomst vitaal is.
  2. Kwaliteit van het bestaande aanbod behouden of versterken. Dit door in te zetten op innovatie en door duidelijke ruimtelijke keuzes te maken.
  3. Niet-vitaal aanbod nieuwe waarde geven, al dan niet in de recreatie.


Vakantieparken onderdeel van aanpak ondermijnende activiteiten

De provincie liet het onderzoek uitvoeren als een van de vervolgacties op het rapport ‘Ondertussen in het buitengebied’ uit mei 2017. In reactie op de aanbevelingen voor de aanpak van ondermijnende activiteiten in het buitengebied benoemde de provincie twee prioriteiten: leegstand in vrijkomende agrarische bebouwing (VAB's) en recreatieparken. In haar aanpak richt de provincie zich op kennis delen, het vergroten van bewustwording en een stevige samenwerking met andere overheden en instanties, onder meer op het gebied van leegstand, arbeidsmigranten, veiligheid en drugsdumpingen.


Saneren en sloop nodig voor vitale sector

"Net als bij de VAB’s zien we bij recreatieparken enerzijds een grote ruimtevraag voor goed ondernemerschap en anderzijds een groot overaanbod van ruimte die kwalitatief niet meer voldoet”, concludeert gedeputeerde Erik van Merrienboer. "En net als bij de VAB’s is niet voor elk vakantiepark een gezond toekomstperspectief weggelegd. Dat betekent dat je ook na moet denken over saneren en sloop. Om daarmee ruimte te maken voor kwaliteit en om de kwetsbaarheid van ondernemers te verkleinen. Dat is een complexe opgave."


Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten deze week geïnformeerd over de uitkomsten van de vitaliteitsscan. Later dit najaar bespreekt gedeputeerde Van Merrienboer het onderzoek met alle Brabantse gemeenten tijdens de regionale ruimtelijke overleggen. Ook is de provincie betrokken bij de voorbereiding van een landelijke actieagenda vakantieparken van het Rijk.

Link: https://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderingen-ps/download?qvi=64684
Trefwoorden: verblijfsrecreatie, bungalowparken, recreatiewoningen, campings, kampeerterreinen, vitaliteit, toekomstperspectief

||| Blogs |||

18/03/19
Een community voor marketingvraagstukken?
Een community voor marketingvraagstukken?
18/03/19 · Marketing · Hanita van der Schaaf | Lees meer
Sinds een aantal weken werk ik in het onderwijs. Een totaal andere wereld, in vergelijking met mijn ...
11/03/19
Groots Denken!
Groots Denken!
11/03/19 · Duurzaam toerisme · Marcel Baltus | Lees meer
Tijdens mijn bezoek aan de ITB Berlijn borrelde een lumineus idee op...
14/02/19
Iamst(erdam)upid
Iamst(erdam)upid
14/02/19 · Beleid · Toerisme · Han Verheijden | Lees meer
Begin december 2018 zijn de rood-witte "Iamsterdam’ letters van het Museumplein gehaald. Het is ge...
14/02/19
Het belang van een organisatorisch eco-systeem
Terugkijkend op 2018 hebben de meeste toeristische bedrijven uitstekende zaken gedaan. Niet voor nik...
28/01/19
Overtoerisme dankzij of ondanks DMO’s?
Het was weer lachen in het vuistje in het najaar met pijn in de portemonnee! Wie op Black Friday no...


||| Twitter |||

||| Nieuws |||

22/03/19
Exclusief voor leden
Natuureiland in IJsselmeer door bouw windturbines
Windpark Fryslân B.V. heeft vandaag in Amsterdam een contract getekend met Zuiderzeewind, een con...
22/03/19
Fietsbrug zorgt voor betere verbinding kust en achterland Oegstgeest
Een nieuwe fietsbrug over de Oude Rijn zorgt ervoor dat fietsers tussen Katwijk, Valkenburg en Oegst...
22/03/19
Exclusief voor leden
Meer buitenlands bezoek aan Nederlandse kastelen en historische buitenplaatsen
De 71 museaal toegankelijke kastelen en historische buitenplaatsen in Nederland trekken in toenemende mate ook buitenlandse bezoekers.
22/03/19
Verbod in onrustige wijken Rotterdam op vuurwerk
Vanaf 2019 wordt het afsteken van vuurwerk verboden in gebieden waar afgelopen jaren grootschalige openbare orde incidenten en ongeregeldheden hebben plaatsgevonden.
22/03/19
Inkomen Nederlanders nauwelijks gestegen
Het inkomen van de Nederlanders is de afgelopen tien jaar nagenoeg gelijk gebleven. Dat is slecht nieuws voor onze branche.
22/03/19
Pannenkoekenrestaurants vooral populair in natuur- en toeristengebieden
Het aantal pannenkoekenrestaurants is de afgelopen tien jaar in Nederland gegroeid. Pannenkoekenrestaurants zijn sterk vertegenwoordigd in natuur- en toeristengebieden.
22/03/19
Derde, herziene editie van Leisure! komt eraan
Dit voorjaar verschijnt de derde editie van het boek Leisure! Inleiding in de vrije tijd, het Nederl...
22/03/19
Wat moet je doen met de Informatieplicht Energiebesparing?
Bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent) verbruiken moeten voor 1 juli van dit jaar in het eLoket van RVO rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben uitgevoerd.
Partners
Breda University of Applied Sciences
Initiatiefnemers
NRIT Media
Vrijetijdsnetwerk